فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

اثربخشي آموزه‌هاي هستي‌شناسي اسلامي ‌بر رضايت زناشويي زنان متأهل

سال ششم، شماره دوم، تابستان 1392 ، ص 5 ـ 18


Ravanshenasi-va ـ Din, Vol.6. No.2, Summer 2013


ياسر رضاپور ميرصالح* / معصومه اسمعيلي** / كيومرث فرحبخش***


چکيده


اين پژوهش، كه از نوع مطالعات نيمه‌تجربي پيش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل و پيگيري بود، با هدف تعيين اثربخشي آموزه‌هاي هستي‌شناسي اسلامي‌ بر افزايش رضايت زناشويي زنان متأهل انجام شد. بدين منظور، از بين مراجعه‌کنندگان مرکز مشاوره باب‌الحوائج شهرستان ميبد، 24 نفر به‌صورت تصادفي انتخاب و در گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. به شرکت‌کنندگان گروه آزمايش، هر هفته دو جلسه نود دقيقه‌اي به مدت 10 جلسه آموزه‌هاي مبتني بر هستي‌شناسي اسلامي‌ دربارة ارتباط زناشويي داده شد و به گروه کنترلي هيچ‌گونه آموزشي ارائه نشد. هر دو گروه يک‌بار پيش از انجام آزمايش، يک‌بار بلافاصله پس از اتمام آزمايش و يک‌بار يک ماه پس از انجام مداخلات، فرم کوتاه آزمون رضايت زناشويي انريچ را تکميل کردند. در نهايت، داده‌هاي جمع‌آوري‌شده به کمک تحليل کوواريانس چندمتغيره تجزيه و تحليل شدند. نتايج نشان داد که آموزه‌هاي هستي‌شناسي اسلامي ‌بر افزايش رضايت زناشويي شرکت‌کنندگان گروه آزمايش تأثير معني‌داري داشت. ‌اين افزايش در مرحله پيگيري نيز حفظ شده بود. با توجه به يافته‌هاي پژوهش مي‌توان گفت که ارائه آموزه‌هاي مذهبي مبتني بر هستي‌شناسي اسلامي،‌ ‌شيوة مناسبي براي افزايش رضايت زناشويي زوجين است.


کليد‌واژه‌ها: اثربخشي، هستي‌شناسي اسلامي، رضايت زناشويي.