فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

اثربخشي ياد خدا بر خود‌مهارگري بر اساس منابع اسلامي

سال ششم، شماره دوم، تابستان 1392 ، ص 19 ـ 30


Ravanshenasi-va ـ Din, Vol.6. No.2, Summer 2013


رحيم ناروئي* / علي‌محمد صالحي** / غلامرضا جندقي***


چکيده


اين پژوهش، با هدف تعيين اثربخشي ياد خدا بر خودمهارگري براساس منابع اسلامي ‌انجام شده است. روش پژوهش، نيمه‌تجربي از نوع پيش‌آزمون ‌ پس‌آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعة آماري اين پژوهش شامل طلاب زن و طلاب مرد حوزه علميه قم در سال 1391-1390 بوده است. نمونة اين پژوهش، 50 نفر از طلاب (30 نفر مرد و 20 نفر زن) بوده که به‌صورت نمونه در دسترس در دو گروه آزمايش و کنترل جايگزين شده‌اند. ابزار ‌‌اندازه‌گيري، پرسش‌نامه خودمهارگري رفيعي‌‌هنر بوده است. متغير مستقل بستة ذکر محقق‌ساخته بود که در سه هفته به گروه آزمايش ارائه شده است. يافته‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون t و آناليز کواريانس، تحليل شده است. نتايج نشان مي‌دهد که ياد خدا ميزان خودمهارگري افراد را افزايش داده است.


کليد‌واژه‌ها: ياد خدا، خودمهارگري، منابع اسلامي.