فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

رابطه جهت‌گيري ديني، باورهاي ديني و باور به عدالت اجتماعي

سال ششم، شماره دوم، تابستان 1392 ، ص 31 ـ 42


Ravanshenasi-va ـ Din, Vol.6. No.2, Summer 2013


بابك شمشيري* / فريبا خوشبخت** / ماه‌منير ‌ايران‌پور***


چكيده:


هدف از ‌اين پژوهش شناسايي رابطة بين جهت‌گيري ديني، باورهاي ديني و باور به عدالت اجتماعي در بين مربيان پرورشي بود. بدين‌منظور، تعداد 180 مربي پرورشي (132زن و 48 مرد) به سه پرسش‌نامة جهت‌گيري ديني، باورهاي ديني و باور به عدالت اجتماعي پاسخ دادند. جهت‌گيري ديني با دو بعد دروني و بيروني، باورهاي ديني با چهار بعد گناه، عشق خود مركز، عشق ديگر مركز و قراردادي و باور به عدالت اجتماعي با يك نمره كل، در ‌اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد در افرادي كه داراي جهت‌گيري ديني دروني بودند و نيز در افرادي كه داراي باور عشق ديگر مركز بودند، باور به عدالت اجتماعي بالاتر بود. همچنين هر دو نوع جهت‌گيري ديني (دروني و بيروني) به‌صورت مثبت و معنادار هر چهار نوع باور ديني (گناه، عشق خود مركز، عشق ديگر مركز و قراردادي) را پيش‌بيني نمود. به‌عبارت ديگر، مربياني كه بيشتر به دليل خود دين، به دنبال دين هستند، باور عميق‌تري به عدالت اجتماعي دارند. در مقابل، مربياني كه غالباً نگاهشان به دين به‌صورت ابزاري و منفعت‌طلبانه است، آنچنان‌كه بايد و شايد به عدالت اجتماعي اعتقاد ندارند.


كليد‌واژه‌ها: جهت‌گيري دينی، باور ديني، باور عدالت اجتماعي، مربيان پرورشي.