فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

نقش تصور از خدا و هويت مذهبي در معناي زندگي

سال ششم، شماره دوم، تابستان 1392 ، ص 43 ـ 56


Ravanshenasi-va ـ Din, Vol.6. No.2, Summer 2013


فاطمه خاكشور* / باقر غباري‌بناب** / فاطمه شهابي‌زاده***


چکيده


هدف اين پژوهش ارائة مدل معناي زندگي در ارتباط با تصور از خدا با توجه به اکتشاف و تعهد مذهبي مي‌باشد. 581 دانشجو به‌صورت خوشه‌اي چند‌مرحله‌اي از بين دانشجويان دانشگاه‌هاي آزاد و دولتي بيرجند، پرسش‌نامه‌هاي هويت مذهبي‌، تصور از خدا و معناي زندگي را تکميل نمودند. براي تحليل نتايج از روش مدل‌يابي معادلات ساختاري بهره گرفته شد. نتايج نشان داد هويت مذهبي زودرس و کسب‌شده ارتباط بين تصور تعلق‌پذيري و حضور معنا در زندگي را ميانجي‌گري مي‌کند، همچنين هویت مذهبی آشفته، ميانجي‌گر بين بُعد کنترل و حضور معنا در زندگي مي‌باشد، مدل نيز نشان داد بُعد کنترل اثر مستقيم منفي و تصور تعلق‌پذيري اثر مستقيم مثبتي بر جست‌وجوي معنا دارد و بعد مهرباني تنها اثر مستقيم مثبت بر حضور معناي زندگي دارد. نتايج همچنين نشان داد پايگاه‌هاي هويت مذهبي تنها پيش‌بيني‌کننده حضور معنا در زندگي مي‌باشند، و مهرباني نقشي در پيش‌بيني پايگاه‌هاي هويت افراد ندارند.


کليدواژه‌ها: معناي زندگي، تصور از خدا، هويت مذهبي.