فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

رابطة هوش معنوي و بهزيستي معنوي با كيفيت زندگي و رضايت زناشويي

سال ششم، شماره دوم، تابستان 1392 ، ص 57 ـ 74


Ravanshenasi-va ـ Din, Vol.6. No.2, Summer 2013


آرزو حسين‌دخت* / علي فتحي آشتياني** / محمداحسان تقي‌زاده***


چکيده


هدف اين پژوهش، تعيين رابطة هوش معنوي و بهزيستي معنوي با کيفيت زندگي و رضايت زناشويي در گروهي از زنان و مردان بود. نمونة پژوهش 320 نفر از کارکنان بيمارستان‌هاي شهرستان مراغه بود که به‌صورت نمونه‌گيري خوشه‌اي انتخاب شدند. براي جمع‌آوري داده‌ها از پرسش‌نامه خود‌سنجي هوش معنوي کينگ، پرسش‌نامه بهزيستي معنوي پالوتزيان واليسون، پرسش‌نامه کيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت و رضايت زناشويي انريچ استفاده شد. داده‌هاي به‌دست‌آمده با روش‌هاي آماري، ضريب همبستگي و رگرسيون و آزمون مقايسه ميانگين‌هاي مستقل، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج ‌اين مطالعه نشان مي‌دهد که بين هوش معنوي و بهزيستي معنوي، با کيفيت زندگي و رضايت زناشويي رابطة مثبت و معنادار وجود دارد. بنابراين، مي‌توان گفت: هوش معنوي دربرگيرندة مجموعه‌اي از توانايي‌ها و ظرفيت‌ها مي‌باشد که از منابع معنوي در جهت افزايش بهزيستي و انطباق‌پذيري فرد استفاده مي‌کند.


کليد‌واژه‌ها: هوش معنوي، بهزيستي معنوي، کيفيت زندگي، رضايت زناشويي.