فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

نقش زندگي مذهبي در رضامندي زناشويي زوجين


سال ششم، شماره دوم، تابستان 1392 ، ص 75 ـ 90


Ravanshenasi-va ـ Din, Vol.6. No.2, Summer 2013


جواد مصلحي* / محمدرضا احمدي**


چکيده


پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش پايبندي مذهبي زوجين به‌عنوان يکي از عوامل مؤثر در رضامندي زناشويي انجام شده است. اين پژوهش از نوع پژوهش‌هاي همبستگي مي‌باشد و به روش پس‌رويدادي انجام شده است. بدين‌منظور، 116 زوج از دانشجويان دانشگاه بجنورد و دانش‌پژوهان مؤسسه امام خميني(ره)، که حداقل يکسال از زندگي مشترک آنها گذشته بود، با استفاده از پرسش‌نامه‌هاي رضايت زناشويي اسلامي و پايبندي مذهبي مورد بررسي قرار گرفتند. تحليل داده‌ها نشان مي‌دهد که زوجين هر دو پايبند به مذهب، نسبت به زوجيني که فقط يکي از آنها پايبند به مذهب بود، از رضامندي زناشويي بيشتري برخوردار بودند و آنها نيز از زوجين هر دو ناپايبند به مذهب بيشتر از زندگي زناشويي خود رضايت داشتند. بنابراين، مي‌توان گفت: پايبندي به مذهب از عواملي است که در رضامندي زناشويي نقشي معنادار دارد.


کليد‌واژه‌ها: رضايت زناشويي، پايبندي مذهبي، زندگي مذهبي، زوجين.