فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

سبك‌هاي هويت و خودتعيين‌گري مذهبي

سال ششم، شماره دوم، تابستان 1392 ، ص 91 ـ 104


Ravanshenasi-va ـ Din, Vol.6. No.2, Summer 2013


مهدي سرگزي* / زهرا نيك‌منش**


چکيده


هدف اين پژوهش پاسخ به اين سؤال است که آيا سبک‌هاي هويت مي‌توانند سبک‌هاي خودتعيين‌گري مذهبي را پيش‌بيني کنند؟ نمونه مورد مطالعه، تعداد 346 دانش‌آموز دورة پيش‌دانشگاهي (18 تا 21 سال) شهرستان زاهدان بود که با استفاده از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسش‌نامه خودتعيين‌گري مذهبي (SRQ-R) و پرسش‌نامه سبک‌هاي هويت ISI-6G)) بود. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون گام ‌به ‌گام استفاده شد. نتايج نشان داد سبک‌هاي هويت هنجاري و هويت سردرگم/ اجتنابي مي‌توانند سبک خودتعيين‌گري مذهبي درون‌فکني شده را پيش‌بيني کنند. همچنين سبک‌هاي هويت هنجاري و هويت اطلاعاتي مي‌توانند سبک خودتعيين‌گري مذهبي خودپذير را پيش‌بيني کنند.


کليد‌واژه‌ها: سبک هويت هنجاري، سبک هويت اطلاعاتي، سبک هويت سردرگم/ اجتنابي، سبک خودتعيين‌گري مذهبي درون‌فكني‌شده، سبک خودتعيين‌گري مذهبي خودپذير.