فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

ساخت و تعيين ويژگي‌هاي روان‌سنجي نقش تربيتي پدر از ديدگاه اسلام

سال ششم، شماره سوم، پاييز 1392 ، ص 5-18


Ravanshenasi-va ـ Din, Vol.6. No.2, Fall 2013


مجيد همتي* / علي فتحي‌آشتياني**


چکيده


هدف اين پژوهش ساخت و تعيين ويژگي‌هاي روان‌سنجي نقش تربيتي پدر از ديدگاه اسلام بود. بر اين اساس، با استفاده از آيات و روايات اسلامي، به تبيين نقش تربيتي پدر پرداخته و با استخراج مؤلفه‌هاي نظري نقش پدري پرسش‌نامه‌اي 48 سؤالي تدوين شد. روش تحقيق به دو شيوه توصيفي و پيمايشي مي‌باشد. براي جمع‌آوري آموزه‌هاي دين اسلام، روش توصيفي مورد استفاده قرار گرفته است، و براي ارزيابي روايي و اعتبار مقياس، روش پيمايشي در نمونه‌اي 382 نفري از دانش‌آموزان دبيرستاني منطقه 18 تهران به کار رفته است.


در بررسي روايي محتواي پرسش‌نامه، ضريب تطابق کندال 2/0 با سطح معناداري 0001/0، نشان‌‌دهندة ميزان توافق کارشناسان خبره در مورد موافقت گويه‌هاي طراحي شده مي‌باشد. روايي ملاک با محاسبه ضريب همبستگي مقياس حاضر و مقياس دلبستگي به پدر (IPPA) 129/0 بود که در سطح 05/0 معنادار مي‌باشد. نتيجه بررسي روايي سازه حاکی از همبستگی بالای سؤالات با نمره کل بود. در بررسي اعتبار پرسش‌نامه آلفاي کرونباخ برابر با 89/0 مي‌باشد، و ميزان همساني دروني بر اساس ضريب دو‌نيمه‌سازي گاتمن 87/0 مي‌باشد. در روش بازآزمايي با فاصله زماني سه هفته، نتايج نشان از همبستگي 783/0 در سطح 01/0 بين اجراي اوليه و اجراي مجدد دارد. از‌اين‌رو، با استفاده از منابع اسلامي امکان ساخت ابزاري براي سنجش نقش تربيتي پدر وجود دارد. اين ابزار، جهت استفاده‌هاي پژوهشي از اعتبار و روايي مطلوبي برخوردار است.


کليد‌واژه‌ها: پرسش‌نامه، نقش پدر، اسلام، تربيت، ويژگي‌هاي روان‌سنجي.