فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

بررسي رابطه ساختار قدرت در خانواده با كارآمدي آن

سال ششم، شماره سوم، پاييز 1392 ، ص 53-70


Ravanshenasi-va ـ Din, Vol.6. No.2, Fall 2013


محمد زارعي توپخانه* / مسعود جان‌بزرگي** / محمدرضا احمدي محمدآبادي***


چکيده


اين پژوهش، درصدد بررسي رابطه ساختار توزيع قدرت در خانواده، با کارآمدي آن از منظر آموزه‌هاي اسلامي است. جامعه آماري شامل کليه زنان معلم مدارس شهر نورآباد لرستان است. نمونه پژوهش، 205 نفر است که به روش نمونه‌گيري خوشه‌اي انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه 79 سؤالي کارآمدي خانواده و پرسش‌نامه 36 سؤالي ساختار قدرت در خانواده است. پژوهش از نوع کمي است. داده‌ها بر اساس ضريب همبستگي پيرسون، آناليز واريانس، آزمون تعقيبي تامهان و رگرسيون چند‌متغيره گام به گام تحليل شد. نتايج نشان داد که بين ساختار قدرت در خانواده و کارآمدي آن، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنين از بين ساختارهاي چهارگانه (زن‌سالار، دموکراتيک زن مقتدر، دموکراتيک مرد مقتدر و مردسالار)، ساختار زن‌سالار داراي کمترين کارآمدي است. ساختار دموکراتيک مرد مقتدر، بيشترين کارآمدي را به دنبال دارد. نتايج حاصل از تحليل داده‌ها نشان مي‌د‌هد که ساختار قدرت در خانواده، 1/9 درصد از واريانس عملکرد خانواده را تبيين مي‌کند. يافته‌هاي پژوهش، تبيين روشني از يافته‌هاي متفاوت پيشين ارائه مي‌دهد و همسو با الگوي ساختار قدرت براساس آموزه‌هاي اسلامي است.


کليد‌واژه‌ها: ساختار قدرت، خانواده، کارآمدي خانواده.