فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

نقش فرايندهاي خودشناختي و عوامل بزرگ شخصيت در فضايل اخلاقي

، سال ششم، شماره سوم، پاييز 1392 ، ص 71-80


Ravanshenasi-va ـ Din, Vol.6. No.2, Fall 2013


محمدتقي تبيك* / نيما قرباني** / سيدمحمدرضا رضازاده***


چکيده


هدف ‌اين پژوهش، بررسي نقش فرايندهاي خودشناختي و پنج عامل بزرگ شخصيت در فضايل اخلاقي بود. 315 دانشجو به ‌اين پرسش‌نامه‌ها پاسخ دادند: خزانه بين‌المللي گويه‌هاي شخصيت-پنج عامل بزرگ، مقياس کوتاه خود‌مهارگري، مقياس خودشناسي انسجامي، و پرسش‌نامه فضايل اخلاقي. نتايج پژوهش نشان داد که فضايل با پنج عامل بزرگ شخصيت (برون‌گردي، توافق، وظيفه‌شناسي، ثبات هيجاني و تجربه‌پذيري)، خودمهارگري و خودشناسي انسجامي‌ همبستگي مثبت دارند. توافق و خودشناسي انسجامي، نيرومندترين همبسته‌هاي فضايل بودند و وظيفه‌شناسي ضعيف‌ترين آن. همچنين، نقش واسطه‌اي خودشناسي انسجامي‌ در رابطه شخصيت با فضايل تأييد شد، اما نقش واسطه‌اي خودمهارگري در اين رابطه تأييد نشد. اين پژوهش نشان داد رابطه برخي رگه‌هاي شخصيت با فضايل اخلاقي قوي‌تر از رابطه ساير رگه‌هاي شخصيت است. نتايج اين پژوهش از اين ديدگاه حمايت کرد که خودشناسي نقش ميانجي را ميان شخصيت و فضايل اخلاقي ايفا مي‌کند.


کليدواژه‌ها: شخصيت، خودشناسي انسجامي، خودمهارگري، فضيلت اخلاقي، روان‌شناسي مثبت‌نگر.