فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

كاركرد خانواده و جهت‌گيري مذهبي؛ . . .

سال ششم، شماره سوم، پاييز 1392 ، ص 81-95


Ravanshenasi-va ـ Din, Vol.6. No.2, Fall 2013


ريحانه دهقان‌تنها* / محسن آيتي** / فاطمه شهابي‌زاده***


چکيده


هدف اين پژوهش، ارائه الگوي ارتباط پيش از ازدواج و پيامدهاي آن، در رابطه با نقش کارکرد خانواده و جهت‌گيري مذهبي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند در سال 90 مي‌باشد. بدين‌منظور، 500 دانشجو انتخاب و مقياس‌هاي جهت‌گيري مذهبي آلپورت، کارکرد خانواده اولسون، نگرش به ارتباط پيش از ازدواج کردلو و پيامد‌هاي ارتباط قبل از ازدواج را تکميل کردند. نتايج تحليل مسير در راستاي پيش‌بيني نگرش به ارتباط پيش از ازدواج، با ارتباط و بدون ارتباط با جنس مخالف نشان داد كه پيوستگي اعضاي خانواده به طور غيرمستقيم، از طريق کاهش جهت‌گيري بيروني مذهبي و به‌طور مستقيم، از طريق افزايش جهت‌گيري دروني مذهبي، پيش‌بيني‌کننده نگرش منفي به ارتباط پيش از ازدواج است و به‌طور غيرمستقيم تنها از طريق افزايش جهت‌گيري مذهبي دروني، پيش‌بيني‌کننده نگرش مثبت به ارتباط پيش از ازدواج است. همچنين نتايج تحليل مسير در راستاي پيش‌بيني پيامد‌هاي ارتباط پيش از ازدواج در دانشجويان داراي ارتباط با جنس مخالف، نشان داد پيوستگي اعضاي خانواده به‌طور غيرمستقيم از طريق کاهش جهت‌گيري بيروني مذهبي، پيش‌بيني‌کننده نمره بالا در ارتباط اضطرابي و نمره پايين در ارتباط با خداست. همچنين پيوستگي اعضاي خانواده تنها به‌طور غيرمستقيم از طريق افزايش جهت‌گيري مذهبي دروني، پيش‌بيني‌کننده اضطراب ناشي از ارتباط پيش از ازدواج است. نتايج پژوهش نشان داد كه جهت‌گيري مذهبي دروني و بيروني موجب افزايش اضطراب ناشي از ارتباط با جنس مخالف مي‌گردد. ماهيت اين دو نوع اضطراب در اينجا مورد بحث قرار مي‌گيرد.


کليد‌واژه‌ها: نگرش به ارتباط پيش از ازدواج، کارکرد خانواده، جهت‌گيري مذهبي.