فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

بررسي اثربخشي آموزش مهارت‌هاي مقابله با رويكرد اسلامي بر سازگاري روان‌شناختي

سال ششم، شماره چهارم، پياپي 24، زمستان 1392، ص 23 ـ 37


سميه عسکريان / کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومي دانشگاه آزاد تربت جام somayeh.askaryan@gmail.com


محمدحسن حسن‌زاده سبلوئي / دکتری مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام


محمدجواد اصغري ابراهيم‌آباد / دکتری روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد


دريافت: 31/ 3/ 1392ـ پذيرش: 2/ 8/ 1392چکيده


هدف اين پژوهش شناسايي اثربخشي آموزش مهارت‌هاي مقابله با رويکرد اسلامي، بر حوزه سازگاري روان‌شناختي در مؤلفه‌هاي انطباق‌پذيري و مهارت‌هاي بين‌فردي و تاب‌آوري همسران جانبازان مي‌باشد. پژوهش از نوع شبه‌آزمايشي و جامعه مورد مطالعه 70 نفر از همسران جانبازاني که فرزندشان در مدرسه ابتدايي پسرانه شاهد ناحيه 5 مشهد، سال تحصيلي 91-92 مشغول به تحصيل هستند. پرسش‌نامه تاب‌آوري كانر- ديويدسون و هوش هيجاني بار- آن، توسط همه 70 نفر تکميل شد، سپس 30 نفر که پايين‌ترين نمره کسب نمودند، انتخاب و به روش تصادفي ساده به دو گروه گواه و آزمايش تقسيم شدند. براي گروه آزمايش، 10 جلسه آموزش مهارت‌هاي مقابله با رويکرد اسلامي برگزار گرديد و سپس از هر دو گروه پس‌آزمون گرفته شد. براي تجزيه و تحليل داده‌ها، آزمون تحليل کوواريانس و همبستگي پيرسون انجام گرفت. تحليل کوواريانس در سطح 01/ 0 معنادار است. اين امر نشان مي‌دهد که آموزش بر تاب‌آوري، مهارت‌هاي بين‌فردي و انطباق‌پذيري در همسران جانبازان اثربخش بوده است. همچنين اجراي آزمون همبستگي رابطه معناداري را بين متغيرها نشان داد. با توجه به نتايج اين پژوهش، آموزش مهارت‌هاي مقابله با رويکرد اسلامي، جهت افزايش تاب‌آوري و انطباق‌پذيري و مهارت‌هاي بين‌فردي براي همسران جانبازان پيشنهاد مي‌شود. اين امر مي‌تواند در ارتقاي سطح سازگاري، بهداشت رواني و توانمندسازي آنها در مقابله با مشکلات مؤثر باشد.


کليدواژه‌ها: مقابله با رويکرد اسلامي، سازگاري روان‌شناختي، تاب‌آوري، مهارت‌هاي بين‌فردي، انطباق‌پذيري.