فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

سلامت و بيماري آدمي ‌از منظر جلال‌الدين محمد مولوي رويكردي وجودگرايانه

سال ششم، شماره چهارم، پياپي 24، زمستان 1392، ص 39 ـ 62


فاطمه تقي‌ياره / پژوهشیار فوق دکتری دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت علمی مرکز راهبری مهندسی فرهنگی بوشهر


 f.yareh@yahoo.com


غلامرضا اعواني / استاد دانشگاه شهید بهشتی


دريافت: 26/ 4/ 1392ـ پذيرش: 2/ 9/ 1392چکيده


اين پژوهش، سلامت و بيماري آدمي ‌را از منظر جلال‌الدين محمد مولوي و با رويکردي وجودگرايانه مورد مطالعه قرار داده است. مطابق با يافته‌هاي پژوهش مي‌توان گفت: بروز حالات روان‌شناختي مانند افسردگي، اختصاص به افرادي ندارد که داراي تاريخچه‌اي از صدمات روان‌شناختي دوران کودکي‌اند، بلکه در همه انسان‌ها عموميت دارد. يافتة اصلي پژوهش‌ اينکه، انگيزة اساسي در انسان ارادة ربط نامتناهي است. اين پژوهش مدعي است که گسست در وجه ربطي خاص، مي‌تواند از‌جمله علل اساسي بيماري‌هاي روان باشد. ازاين‌رو، پيشرفت در شکل‌دهي مجدد آن، منجر به کاهش اختلالات مي‌گردد. ‌اين مطالعه در چارچوب پژوهش‌هاي کيفي و با روش استنتاج تحليلي به انجام رسيده است.


کليد‌واژه‌ها: سلامت، بيماري، جلال‌الدين محمد مولوي.