فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

رابطة خوش‌بيني از ديدگاه اسلام با افكار اضطرابي و افكار فراشناختي نگراني (فرانگراني)

سال ششم، شماره چهارم، پياپي 24، زمستان 1392، ص 63 ـ 79


نجيب‌الله نوري / دانشجوي دكتري روان‌شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) Noori1351@gmail.com


مسعود جان‌بزرگي / استاديار گروه روان‌شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه


دريافت: 2/ 8/ 1391ـ پذيرش: 19/ 1/ 1392چکيده


اين پژوهش، به بررسي رابطه خوش‌بيني اسلامي با افکار اضطرابي و افکار فراشناختي اضطرابي مي‌پردازد. بدين منظور، يک گروه 110 نفري از دانشپژوهان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، به فهرست افکار اضطرابي و فرانگراني ولز (1994) و پرسش‌نامه خوش‌بيني اسلامي پاسخ دادند. گروه نمونه، به‌‌صورت تصادفي انتخاب شده است. نتايج نشان مي‌دهد که بين خوش‌بيني اسلامي و افکار اضطرابي رابطه منفي معنادار وجود دارد. بين خوش‌بيني اسلامي با نگراني اجتماعي، نگراني سلامتي و افکار فراشناختي اضطرابي (فرانگراني) رابطه منفي معنادار وجود دارد. همچنين بين توجه به جنبه‌هاي مثبت، تفسير مثبت رويدادها و انتظار مثبت نسبت به آينده با متغيرهاي فوق رابطه منفي معنادار وجود دارد. رگرسيون سلسله‌مراتبي نشان مي‌دهد که خوش‌بيني اسلامي به‌صورت معناداري تغييرات مربوط به افکار فراشناختي را پيش‌بيني مي‌کند. در پايان، يافته‌هاي پژوهش از چهار جنبه مورد تحليل قرار گرفت و محدوديت‌ها و پيشنهادات نيز مطرح گرديد.


کليدواژه‌ها: خوش‌بيني اسلامي، توجه، افکار اضطرابي، فرانگراني، فراشناخت،‌ نگراني اجتماعي، نگراني سلامتي.