فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

نمايه الفبايي مقالات و پديدآورندگان سال ششم

نمايه الفبايي مقالات و پديدآورندگان سال ششم (شماره‌هاي 21- 24)


الف. نمايه مقالات

اثربخشي ارتقاء نگرش ديني بر رفتار مجرمانه جوانان، اباذر رضايي، مسعود جان‌بزرگي، ش 21، ص 19-28.

اثربخشي آموزه‌هاي هستي‌شناسي اسلامي ‌بر افزايش رضايت زناشويي زنان متأهل،‌ ياسر رضاپور ميرصالح،‌ معصومه اسمعيلي، كيومرث فرحبخش، ش 22، ص 5-18.

اثربخشي خانواده‌ درماني با الگوي شناختي- رفتاري مذهب محور بر عملکرد خانواده‌ بر سازگاري و عملکرد تحصيلي دانش‌آموزان پسر متوسطه شهر اهواز، نجمه حميد، شوبو ويسي، فاطمه سجادي، ش 23، ص 39-52.

اثربخشي ياد خدا بر خود‌مهارگري بر اساس منابع اسلامي، رحيم ناروئي، علي‌محمد صالحي، غلامرضا جندقي، ش 22، ص 19-30.

بازسازي مقياس يكپارچه‌ هوش معنوي: اعتباريابي، رواسازي، بررسي ساختار عاملي و فرآوري نسخه‌هاي موازي،‌ حسن بلند، فاطمه شاطريان محمدي، ش 23،‌ ص 19-38.

بررسي اثر بخشي آموزش مهارت‌هاي مقابله با رويکرد اسلامي بر سازگاري روان‌شناختي، سميه عسکريان، محمدحسن حسن‌زاده سبلوئي، محمدجواد اصغري ابراهيم آباد،‌ ش 24، ص 23

بررسي رابطه خوش‌بيني اسلامي، افسردگي و سبک‌هاي مقابله با استرس در دانشجويان، حسين رادي، سمانه مشايخي، نجيب‌الله نوري، ش 21، ص 29-44.

بررسي رابطه ساختار قدرت در خانواده با کارآمدي خانواده،‌ محمد زارعي توپخانه، مسعود جان‌بزرگي، محمدرضا احمدي محمدآبادي، ش 23،‌ص 53-70.

دينداري و کيفيت رابطه با والدين با هويت اخلاقي: نقش تعديل کننده خودتنظيمي،‌ فرهاد محمدي مصيري،‌ نادر حاجلو،‌ مينا عباسيان،‌ش 24،‌ص 105

رابطه الگوهاي ارتباطي زنان و مردان با توجه به پايبندي مذهبي و رضامندي زناشويي در روابط زوجين، محمد ثناگويي، ش 21، ‌ص 91-108.

رابطه جهت‌گيري ديني، باورهاي ديني و باور به عدالت اجتماعي، بابك شمشيري، فريبا خوشبخت، ماه‌منير‌ايران‌پور، ش 22،‌ص 31-42.

رابطه خوش‌بيني از ديدگاه اسلام با افکار اضطرابي و افکار فراشناختي نگراني (فرانگراني)، نجيب‌الله نوري، مسعود جان‌بزرگي،‌ش 24،‌ص 63ـ79

رابطه ساده و چندگانه بين هويت ديني، سلامت روان و خوش‌بيني، نجمه حمید، مرتضی گلستانی‌پور، فرزاد کریم‌نژاد، ش 21، ص 77-90.

رابطه هوش معنوي و بهزيستي معنوي با کيفيت زندگي و رضايت زناشويي، آرزو حسين‌دخت،‌ علي فتحي‌آشتياني، محمداحسان تقي‌زاده،‌ ش 22،‌ ص 57-74.

ساخت و اعتباريابي مقياس اسلامي‌تكبر- تواضع، عباسعلي هراتيان،‌ مژگان آگاه‌هريس، الهام موسوي، ش 24، ص 5ـ22.

ساخت و تعيين ويژگي‌هاي روان‌سنجي نقش تربيتي پدر از ديدگاه اسلام، مجيد همتي، علي فتحي‌آشتياني، ش 23، ص 5-18.

ساخت و روايي سنجي مقياس اميد براساس منابع اسلامي، محمود خليليان شلمزاري، غلامرضا جندقي، عباس پسنديده، ش 21، ‌ص 59-76.

سبک‌هاي هويت و خودتعيين‌گري مذهبي، مهدي سرگزي، زهرا نيك‌منش،‌ ش 22، ص 91-104.

سلامت و بيماري آدمي ‌از منظر جلال‌الدين محمد مولوي: رويکردي وجود گرايانه،‌ فاطمه تقي‌ياره،‌ غلامرضا اعواني،‌ ش 24،‌ص 39ـ62

کارکرد خانواده و جهت‌گيري مذهبي؛ ارائة الگو‌هاي نگرش به ارتباط پيش از ازدواج و پيامد‌هاي آن در دانشجويان داراي ارتباط و بدون ارتباط با جنس مخالف،‌ ريحانه دهقان‌تنها، محسن آيتي، فاطمه شهابي‌زاده،‌ ش 23،‌ ص 81-96.

الگوي کنترل پرخاشگري بر اساس آموزه‌هاي ديني،‌ مجيد جعفري هرفته،‌ محمدرضا احمدي محمد‌آبادي، ش 24، ص 81ـ105

مراقبت، تجارب روزانه و بهزیستی معنوي در پرستاران بيمارستان‌هاي شهر تهران، سميه برجعلي‌لو، شهريار شهيدي، اميرحسين امامي، ش 24، ص 119-132

مقايسه سازش يافتگي زناشويي و بهزيستي روان‌شناختي در دو گروه افراد نمازگزار و غيرنمازگزار، طيبه يگانه، عباسعلي حسين خانزاده، ش 21، ص 45-58.

نقش تصور از خدا و هويت مذهبي در معناي زندگي، فاطمه خاكشور،‌ باقر غباري‌بناب، فاطمه شهابي‌زاده، ش 22، ص 43-56.

نقش جهت‌گيري مذهبي در ساختار هويت فردي، زهرا برجعلي، ‌زهره خسروي، مه سيما پورشهرياري، ش 23، ص 97-108.

نقش زندگي مذهبي در رضامندي زناشويي زوجين، جواد مصلحي،‌ محمدرضا احمدي،‌ ش 22، ص 75-90.‌

نقش فرايندهاي خودشناختي و عوامل بزرگ شخصيت در فضايل اخلاقي،‌ محمدتقي تبييك، نيما قرباني، سيدمحمدرضا رضازاده،‌ ش 23، ص 71-80.

نيازسنجي پژوهشي در گستره مناسبات دين و روان‌شناسي، عیلرضا فاضلی مهرآبادی، حمید مهدی‌زاده، محمدتقی تبیک، ش 21، ص 5-18.

ب. نمايه پديد آورندگان

برجعلي، ‌زهرا و زهره خسروي و مه‌سيما پورشهرياري، نقش جهت‌گيري مذهبي در ساختار هويت فردي، ش 23، ص 97-108.

برجعلي‌لو، سميه و شهريار شهيدي و اميرحسين امامي، مراقبت، تجارب روزانه و بهزیستی معنوي در پرستاران بيمارستان‌هاي شهر تهران، ش 24، ص 119ـ132

بلند، حسن و فاطمه شاطريان محمدي، بازسازي مقياس يكپارچه‌ هوش معنوي: اعتباريابي، رواسازي، بررسي ساختار عاملي و فرآوري نسخه‌هاي موازي،‌ ش 23،‌ ص 19-38.

تبييك، محمدتقي و نيما قرباني و سيدمحمدرضا رضازاده، نقش فرايندهاي خودشناختي و عوامل بزرگ شخصيت در فضايل اخلاقي،‌‌ ش 23، ص 71-80.

تقي‌ياره،‌ فاطمه و غلامرضا اعواني، سلامت و بيماري آدمي ‌از منظر جلال‌الدين محمد مولوي: رويکردي وجود گرايانه،‌‌ ش 24، ‌ص 39ـ62

ثناگويي،‌ محمد، رابطه الگوهاي ارتباطي زنان و مردان با توجه به پايبندي مذهبي و رضامندي زناشويي در روابط زوجين، ش 21، ‌ص 91-108.

جعفري هرفته،‌ مجيد و محمدرضا احمدي محمد‌آبادي، الگوي کنترل پرخاشگري براساس آموزه‌هاي ديني، ش 24، ص 81ـ105

حسين‌دخت،‌ آرزو و علي فتحي‌آشتياني و محمداحسان تقي‌زاده، رابطه هوش معنوي و بهزيستي معنوي با کيفيت زندگي و رضايت زناشويي، ش 22،‌ ص 57-74.

حميد، نجمه و شوبو ويسي و فاطمه سجادي، اثربخشي خانواده‌ درماني با الگوي شناختي- رفتاري مذهب محور بر عملکرد خانواده‌ بر سازگاري و عملکرد تحصيلي دانش‌آموزان پسر متوسطه شهر اهواز، ش 23، ص 39-52.

حمید، نجمه و مرتضی گلستانی‌پور و فرزاد کریم‌نژاد، رابطه ساده و چندگانه بين هويت ديني، سلامت روان و خوش‌بيني، ش 21، ص 77-90.

خاكشور،‌ فاطمه و باقر غباري‌بناب و فاطمه شهابي‌زاده، نقش تصور از خدا و هويت مذهبي در معناي زندگي، ش 22، ص 43-57.

خليليان شلمزاري، محمود و غلامرضا جندقي و عباس پسنديده، ساخت و روايي سنجي مقياس اميد براساس منابع اسلامي، ش 21،‌ ص 59-76.

دهقان‌تنها، ريحانه و محسن آيتي و فاطمه شهابي‌زاده، کارکرد خانواده و جهت‌گيري مذهبي؛ ارائة الگو‌هاي نگرش به ارتباط پيش از ازدواج و پيامد‌هاي آن در دانشجويان داراي ارتباط و بدون ارتباط با جنس مخالف،‌ ش 23،‌ ص 81-96.

رادي، حسين و سمانه مشايخي و نجيب‌الله نوري، بررسي رابطه خوش‌بيني اسلامي، افسردگي و سبک‌هاي مقابله با استرس در دانشجويان، ش 21، ص 29-44.

رضاپور ميرصالح،‌ ياسر و معصومه اسمعيلي و كيومرث فرحبخش، اثربخشي آموزه‌هاي هستي‌شناسي اسلامي ‌بر افزايش رضايت زناشويي زنان متأهل، ش 22، ص 5-18.

رضايي، اباذر و مسعود جان‌بزرگي، اثربخشي ارتقاء نگرش ديني بر رفتار مجرمانه جوانان، ش 21، ص 19-28.

زارعي توپخانه، محمد و مسعود جان‌بزرگي و محمدرضا احمدي محمدآبادي، بررسي رابطه ساختار قدرت در خانواده با کارآمدي خانواده، ش 23،‌ ص 53-71.

سرگزي، مهدي و زهرا نيك‌منش، سبک‌هاي هويت و خودتعيين‌گري مذهبي،‌ ش 22، ص 91-104.

شمشيري، بابك و فريبا خوشبخت و ماه‌منير‌ايران‌پور، رابطه جهت‌گيري ديني، باورهاي ديني و باور به عدالت اجتماعي، ش 22، ‌ص 31-42.

عسکريان، سميه و محمدحسن حسن‌زاده سبلوئي و محمدجواد اصغري ابراهيم‌آباد، بررسي اثر بخشي آموزش مهارت‌هاي مقابله با رويکرد اسلامي بر سازگاري روان‌شناختي،‌ ش 24، ص 23ـ37

فاضلی مهرآبادی، عیلرضا و حمید مهدی‌زاده و محمدتقی تبیک، نيازسنجي پژوهشي در گستره مناسبات دين و روان‌شناسي، ش 21، ص 5-18.

محمدي مصيري،‌ فرهاد و نادر حاجلو و‌ مينا عباسيان، دينداري و کيفيت رابطه با والدين با هويت اخلاقي: نقش تعديل کننده خودتنظيمي،‌ ‌ش 24،‌ ص 105ـ117

مصلحي،‌ جواد و محمدرضا احمدي، نقش زندگي مذهبي در رضامندي زناشويي زوجين،‌ ش 22، ص 75-90.

ناروئي، رحيم و علي‌محمد صالحي و غلامرضا جندقي، اثربخشي ياد خدا بر خود‌مهارگري براساس منابع اسلامي، ش 22، ص 19-30.

نوري، نجيب‌الله و مسعود جان‌بزرگي، رابطه خوش‌بيني از ديدگاه اسلام با افکار اضطرابي و افکار فراشناختي نگراني (فرانگراني)، ‌ش 24،‌ ص 63ـ79.

هراتيان،‌ عباسعلي و مژگان آگاه‌هريس و الهام موسوي، ساخت و اعتباريابي مقياس اسلامي ‌تكبر- تواضع، ش 24، ص 5ـ22.

همتي، مجيد و علي فتحي‌آشتياني، ساخت و تعيين ويژگي‌هاي روان‌سنجي نقش تربيتي پدر از ديدگاه اسلام، ش 23، ص 5-18.

يگانه، طيبه و عباسعلي حسين خانزاده،‌ مقايسه سازش يافتگي زناشويي و بهزيستي روان‌شناختي در دو گروه افراد نمازگزار و غيرنمازگزار، ش 21، ص 45-58.