فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

نقش باور به مقدس بودن ازدواج در شادكامي

سال هفتم، شماره اول، پياپي 25، بهار 1393، ص 47 ـ 58


 محمدسجاد صيدي / دانشجوي دكتري مشاوره دانشگاه خوارزمي                    sey110@hotmail.com


علي‌محمد نظري / دانشيار گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه خوارزمی


محمد ابراهيمي / دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی


دريافت: 24/ 6/ 1392- پذيرش: 30/ 11/ 1392چکيده


اين پژوهش با هدف تعيين نقش راهبردهاي حفظ رابطه، ارتباط حل مسئله و باور به تقدس ازدواج در شادکامي ‌زناشويي و نيز آزمون نقش واسطه‌ای متغیرهای ارتباطی انجام گرفت. بدين منظور تعداد 358 نفر از متأهلان شهرستان مريوان به شيوة نمونه‌گيري از جامعه در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارتند از: ارتباط حل مسئله خانواده (FPSCI)، مقياس تقدس ازدواج، مقياس ارتباط در خانواده (FCS)، و خرسندي زناشويي (MHS). از تحليل واريانس يک راهه و تحليل مسير براي آزمون فرضيه‌ها استفاده شد. نتايج تحليل نشان داد که باور به تقدس ازدواج، استفاده بيشتر از راهبردهاي مثبت‌گرايي، باز و راحت بودن، اطمينان و دل‌گرمي‌دادن، شبکه‌هاي اجتماعي، تقسيم وظايف، نصيحت کردن و مديريت تعارض را در پي دارد و موجب ارتقا ارتباط تأييد و کاهش ارتباط آتش افروز مي‌شود. همچنين نقش واسطه‌ای راهبردهاي حفظ رابطه و ارتباط حل مسئله مورد تأييد قرار گرفت. بنابراين، مي‌‌توان گفت: باور افراد به تقدس ازدواج، يک باور شناختي مفيد بوده که مي‌تواند رابطه زناشويي را به محيطي امن براي رشد و بالندگي زوج تبديل کند.


کليد‌واژه‌ها: تقدس ازدواج، راهبردهاي حفظ رابطه، ارتباط حل مسئله، شادکامي ‌زناشويي.