فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

بررسي تأثير زوج‌درماني اسلامي بر صميميت زناشويي

سال هفتم، شماره اول، پياپي 25، بهار 1393، ص 59 ـ 70


 اعظم محمودزاده / كارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه خاتم تهران               amahmudzadeh@ymail.com


 سيمين حسينيان / استاد گروه مشاوره دانشگاه الزهرا                                   hosseinian@alzahra.ac.ir


سيداحمد احمدي / استاد گروه مشاوره دانشگاه اصفهان                                        ‌ sahmad@edu.ui.ir


مريم فاتحي‌زاده / دانشيار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان


دريافت: 20/ 7/ 1392- پذيرش: 15/ 12/ 1392چكيده


اين پژوهش با هدف شناسايي تأثير زوج‌درماني اسلامي بر صميميت زناشويي انجام شده است. روش اين پژوهش، نيمه‌تجربي از نوع پيش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه كنترل بوده است. نمونه اين پـژوهش، 20 زوج مراجعه‌كننده به مراكز مشاوره اصفهان در سال 1388 بوده كه به‌صورت تصادفي در دو گروه آزمايش (10 زوج) و كنترل (10 زوج) جايگزين شدند. نتايج نشان داد كه زوج‌درماني اسلامي، صميميت و ابعاد صميميت زناشويي (صميميت عاطفي، ارتباطي، فيزيكي، اجتماعي- تفريحي، مذهبي و روان‌شناختي) را افزايش داده است (01/ 0>p). تأثير زوج‌درماني اسلامي بر صميميت زنان و مردان يكسان بوده است. با توجه به اهميت روابط صميمانه در احساس رضايت‌مندي زناشويي از يک‌سو، و فرهنگ اسلامي کشور از سوي ديگر، آموزش آموزه‌هاي جامع، اصيل و مطمئن دين اسلام به همسران مي‌تواند بسيار مفيد واقع شود.


کليدواژه‌ها: آموزه‌هاي اسلامي، زوج‌درماني اسلامي، صميميت زناشويي.