فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

اثربخشي آموزش طرح اميد در ميزان بهزيستي فاعلي زندانيان

سال هفتم، شماره اول، پياپي 25، بهار 1393، ص 71 ـ 80


 حسين رادي / كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اراک، گروه روان ‌‌شناسی بالینی، اراک، ایران  


radi.hossein@yahoo.com


شهرام وزيري / استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن


فرح لطفي كاشاني / دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن     


دريافت: 29/ 7/ 1392- پذيرش: 25/ 12/ 1392چکيده


هدف اين پژوهش، شناسايي اثربخشي آموزش طرح اميد در ميزان بهزيستي فاعلي مددجويان زنداني بود. بدين منظور، از بين مددجويان زندان قم، 32 نفر به‌صورت در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمايش (16نفر) و شاهد (16نفر) جايگزين شدند. آزمودني‌ها پيش و پس از مداخله، با مقياس رضايت از زندگي و مقياس شادي فاعلي مورد آزمون قرار گرفتند. طرح اميد بر روي گروه آزمايش در 12 جلسه انجام شد. تحليل کوواريانس داده‌ها نشان داد که آموزش طرح اميد در افزايش سازه‌های بهزیستی فاعلی نظیر رضايت از زندگي و شادي فاعلي مددجويان مؤثر است؛ به‌گونه‌ای که پس از تعديل نمرات پيش‌آزمون، بين دو گروه پس از مداخله، در عامل رضايت از زندگي و شادی فاعلی، تفاوت معنادار مشاهده مي‌شود. همچنین طرح امید به ترتیب موجب 60 و 48 درصد تغییرات در افزایش رضایت از زندگی و شادی فاعلی شده است.


کليد‌واژه‌ها: اميد، رضايت از زندگي، شادي فاعلي.