فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

رابطة تنظيم هيجاني و اعتقادات مذهبي با راهبردهاي حل تعارض با والدين در دانشجويان

سال هفتم، شماره اول، پياپي 25، بهار 1393، ص 81 ـ 95


 پرويز عسگري / استادیار گروه روان‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامی اهواز           askary47@yahoo.com


سحر صفرزاده / عضو هیئت علمي‌ گروه روان‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامی اهواز safarzadeh1152@yahoo.com


دريافت: 23/ 4/ 1392- پذيرش: 20/ 9/ 1392چکيده


هدف از اين پژوهش، شناسايي رابطۀ تنظيم هيجاني و اعتقادات مذهبي با راهبردهاي حل تعارض با والدين در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي ‌واحد اهواز بود. جامعة آماري شامل کليه دانشجويان مشغول به تحصيل (92-91) در دانشگاه آزاد اسلامي ‌واحد اهواز و نمونه شامل 200 نفر (100 دختر و 100 پسر) بود که به روش تصادفي طبقه‌اي انتخاب شدند. براي گردآوري داده‌ها از سه پرسش‌نامۀ تنظيم هيجاني، اعتقادات مذهبي آرين و مقياس تاکتيک تعارض با والدين اشتراوس، استفاده شد. تحليل داده‌ها از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه در سطح معناداري 0001/ 0>p نشان داد که بين تنظيم هيجاني و اعتقادات مذهبي، با راهبردهاي تعارض با والدين در دانشجويان رابطه معنا‌دار وجود دارد. همچنين تنظيم هيجاني و اعتقادات مذهبي، با راهبردهاي حل تعارض با والدين در دانشجويان رابطۀ چندگانه وجود دارد. در عين حال، تحليل رگرسيون نشان داد که تنظيم هيجاني و اعتقادات مذهبي به ترتيب پيش‌بيني‌کننده بهتري براي متغيرهاي راهبرد استدلال و پرخاشگري کلامي ‌و اعتقادات مذهبي نيز به‌تنهايي پيش‌بيني‌کننده مناسبي براي متغير ملاک راهبرد پرخاشگري فيزيکي مي‌باشند.


کليد‌واژه‌ها: تنظيم هيجاني، اعتقادات مذهبي، راهبردهاي حل تعارض با والدين، دانشجويان.