فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

پيش‌بيني‌كنندگي سبك زندگي براساس نگرش مذهبي و تعهد اخلاقي در افراد داراي تجربة طلاق و افراد بدون تجربة طلاق

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 25، تابستان1393


 فرزانه خالقي دهنوي / دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه اصفهان   khaleghi_farzaneh@yahoo.com

فريبا يزدخواستي / استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان   faribayazdkhasti@yahoo.com

دريافت: 12/7/1392- پذيرش: 21/12/1392

چکيده

هدف اين پژوهش، پيش‌بيني سبک زندگي براساس نگرش مذهبي و تعهد اخلاقي در افراد داراي تجربه طلاق و افراد بدون تجربة طلاق است. اين پژوهش از نوع توصيفي- همبستگي مي‌باشد. جامعه آماري شامل کليه زنان و مردان متقاضي شهر اصفهان (متقاضي طلاق و غيرمتقاضي طلاق) بود که 103 نفر از ميان افراد متقاضي طلاق و 102 نفر از ميان افراد غيرمتقاضي طلاق، با روش نمونه‌گيري در دسترس انتخاب شدند. پرسش‌نامة نگرش سنج مذهب، پرسش‌نامة تعهد زناشويي و پرسش‌نامة سبک زندگي به‌عنوان ابزار پژوهش، مورد استفاده قرار گرفتند. براي تحليل داده‌ها از همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام استفاده شد. يافته‌ها نشان داد که افراد داراي تجربة طلاق و نيز افراد بدون تجربة طلاق، تنها نگرش مذهبي مي‌تواند به‌طور معناداري سبک زندگي را پيش‌بيني نمايد. بنابراين، مي‌توان گفت: صرف‌نظر از تجربه يا عدم تجربة طلاق، نگرش مذهبي يکي از عوامل مهم مرتبط با سبک زندگي محسوب مي‌شود.

کليدواژها: طلاق، سبک زندگي، نگرش مذهبي، تعهد اخلاقي.