فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

رابطه احساس قدرداني نسبت به خدا با شخصيت و كاركردهاي مثبت رواني در ايران و لهستان

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 25، تابستان1393


ناصر آقابابايي / دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومي دانشگاه علامه طباطبائی  naseragha@gmail.com

آگاتا بلچنیو / استادیار دانشگاه کاتولیک جان پل دوم لوبلین

دريافت: 1/9/1392- پذيرش:31/1/1393

چکيده

هدف اين پژوهش، بررسي رابطه احساس قدرداني نسبت به خدا با کارکردهاي مثبت رواني و عامل‌هاي شخصيت بود. 226 دانشجوي ايراني و 220 دانشجوي لهستاني به «پرسش‌نامه قدرداني نسبت به خدا»، «پرسش‌نامه شخصيت هگزاکو-60»، «مقياس شادي فاعلي»، «مقياس رضايت از زندگي»، و «مقياس حرمت خود روزنبرگ» پاسخ دادند. يافته‌ها نشان داد که در هر دو بافت، احساس قدرداني نسبت به خدا با نمره‌هاي بالا در شادي، رضايت از زندگي، حرمت خود، صداقت- فروتني، و برون‌گرائي رابطه مثبت داشت. احساس قدرداني نسبت به خدا، پس از کنترل شخصيت نيز توانست مقادير معناداري از تغييرات در کارکردهاي مثبت رواني را پيش‌بيني کند. همچنين يافته‌هاي اين پژوهش نشان داد که نقش مثبت قدرداني مستقل از شخصيت است و داراي عموميت ميان- فرهنگي مي‌باشد.

کليدواژها: قدرداني، دين، خدا، شادي، شخصيت، هگزاکو.