فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

رابطه جهت‌گيري مذهبي، خوش‌بيني و هوش معنوي با سلامت معنوي مربيان قرآن

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 25، تابستان1393


جمال عاشوري / دانشجوي دكتراي روان‌شناسي تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات اصفهان  Jamal_ashoori@yahoo.com


محمدرضا صفاريان / استاديار گروه روان‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد.

نورالله يوسفي / كارشناس ارشد روان‌شناسي تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز

دريافت: 28/6/1392- پذيرش:20/11/1392

چکيده

اين پژوهش با هدف بررسي ارتباط جهت‌گيري مذهبي، خوش‌بيني و هوش معنوي با سلامت معنوي انجام شد. جامعه آماري، همه مربيان قرآن شهر ري بودند. براي انجام اين پژوهش، 120 مربي به روش تصادفي ساده انتخاب شدند. همه آنها پرسش‌نامه‌هاي جهت‌گيري مذهبي، خوش‌بيني، هوش معنوي و سلامت معنوي را تکميل کردند. داده‌ها به روش رگرسيون گام به گام تحليل شدند. يافته‌ها نشان داد که جهت‌گيري مذهبي دروني، خوش‌بيني و هوش معنوي، با سلامت معنوي رابطه مثبت و معنادار داشتند (p<0/01). در يک مدل پيش‌بين صرفاً هوش معنوي، جهت‌گيري مذهبي دروني و خوش‌بيني توانستند 59 درصد از واريانس سلامت معنوي را پيش‌بيني کنند. بنابراين، براي افزايش سلامت معنوي نخست بايد به آموزش هوش معنوي، سپس به آموزش جهت‌گيري مذهبي دروني و در نهايت، به آموزش خوش‌بيني اقدام کرد.

کليدواژها: جهت‌گيري مذهبي، خوش‌بيني، هوش معنوي، سلامت معنوي، مربيان قرآن.