فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

شناسايي و تحليل ارزش‌ها در دانشجويان دكتري

سال هفتم، شماره اول، پياپي 25، بهار 1393


منصور بيرامي / دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه تبریز                                                             


? سينا شفيعي سورک / دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه تبریز           Sina_Shafiei@tabrizu.ac.ir


دريافت: 16/3/1392 ـ پذيرش: 1/9/1392چکيده


هدف پژوهش، که با روش پديدارشناسي انجام گرفت، شناسايي ارزش‌ها در دانشجويان دورة دکتري و مقايسة آن با مقياس‌هاي رايج و توضيح تفاوت‌هاي احتمالي بود. نمونة پژوهش، شامل 14 نفر از دانشجويان پسر گروه‌هاي آموزشي مختلف دانشگاه تبريز بود که طي يک مصاحبه سازمان‌نيافته ارزش‌‌هايشان را بازگفتند. تحليل داده‌ها با روش اميت و همكاران (1999) انجام شد. متغير‌هاي حاصل از مطالعه عبارتند از: ارزش‌هاي اخلاقي، ارزش‌هاي ديني، ارزش‌هاي خانوادگي، ارزش‌هاي اجتماعي، ارزش‌هاي مادي، ارزش‌هاي ملي، نوع‌دوستي، پيشرفت شخصي، مفيد بودن، نمايش خود واقعي، احترام نفس و ايمني. نتايج پژوهش بيانگر وجود متغير‌هاي مساعد در نظام ارزشي دانشجويان دورة دکتري در جامعه است. همچنين اين نتايج نشان مي‌دهد که ارزش‌هاي دانشجويان دکتري متفاوت از ارزش‌هاي مطرح در مقياس‌هاي رايج مي‌‌باشد، بنابراين، اين مقياس‌ها کارآمدي لازم براي بررسي ارزش‌هاي گروه مذکور را ندارد. يافته‌هاي حاصل مي‌تواند مورد استفادة نظام آموزش عالي و مؤسسات متقاضي افراد داراي تحصيلات بالا قرار گيرد.


کليد‌واژه‌ها: نظام ارزشي، دانشجويان دکتري، پديدارشناسي.