فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

بررسي اثربخشي درمان يكپارچه توحيدي بر ميزان پرخاشگري زندانيان قم

سال هفتم، شماره اول، پياپي 25، بهار 1393


سيدمحمدعلي محمدي / كارشناس ارشد روان‌شناسي عمومي دانشگاه اصفهان      s.kehangi@yahoo.com


محمدباقر كجباف / دانشيار گروه روان‌شناسي دانشگاه اصفهان                       m.b.kaj@edu.ui.ac.ir


محمدرضا عابدي / دانشيار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان                                                           


دريافت: 14/5/1392 ـ پذيرش: 20/10/1393چکيده


اين پژوهش، با هدف بررسي اثربخشي درمان يكپارچه توحيدي بر ميزان پرخاشگري زندانيان زندان مركزي قم انجام شده است. بدين منظور، نمونه‌ها به‌صورت تصادفي چند‌مرحله‌اي انتخاب شدند. از كل جامعه آماري تعداد 30 نفر به‌صورت تصادفي انتخاب و در دو گروه 15 نفره، شامل يك گروه آزمايش و يک گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمايش تحت هشت جلسه گروه درماني 90 دقيقه‌‌اي به شيوه يكپارچه توحيدي به‌منظور کاهش رفتارهاي پرخاشگرانه قرار گرفت. گروه کنترل تحت هيچ برنامه‌اي قرار نگرفت. بلافاصله بعد از پايان جلسات درماني، پس‌آزمون و دو ماه پس از پايان جلسات، آزمون پيگيري صورت گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تحليل کوواريانس نشان داد که درمان يكپارچه توحيدي موجب کاهش معني‌دار ميزان پرخاشگري آزمودني‌ها در مراحل پس‌آزمون و پيگيري مي‌گردد (P < 0/01).


کليد‌واژه‌ها: درمان يکپارچه توحيدي، پرخاشگري، زندانيان.