فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

مقايسه مشكلات رفتاري كودكان در خانواده‌هاي تك فرزند و دو فرزند

سال هفتم، شماره اول، پياپي 25، بهار 1393


سيدعباس‌ ساطوريان / دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی خانواده مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی            sabbas61@gmail.com


کارينه طهماسيان / استادیار پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی                                      ktahmassian@yahoo.com


محمدرضا احمدي / استادیار گروه روان‌شناسي مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی               m.r.Ahmadi313@Gmail.com


دريافت: 1/11/1392 ـ پذيرش: 16/3/1393چکيده


پژوهش حاضر‌ به مقايسه ميزان مشکلات رفتاري بروني‌سازي و دروني‌سازي‌شده دانش‌آموزان مقطع ابتدايي در خانواده‌هاي تک فرزند و دو فرزند شهرستان يزد مي‌پردازد. روش اين پژوهش از نوع علّي- مقايسه‌اي است. نمونه مورد پژوهش، 308 نفر از دانش‌آموزان پايه اول تا ششم مدارس ابتدايي شهرستان يزد (163 تک فرزند و 145 دو فرزند)، به همراه والدين آنان هستند که به‌صورت نمونه‌گيري خوشه‌اي تصادفي انتخاب شدند. ابزار اين پژوهش، سياهة رفتاري کودکان (CBCL) به همراه فرم اطلاعات جمعيت‌شناختي محقق‌ساخته است. نتايج آزمون تحليل واريانس يک‌راهه، حاکي از معناداري تفاوت ميانگين مشکلات رفتاري اعم از مشکلات بروني‌سازي و دروني‌سازي، ميان تک فرزندي‌ها و دو فرزندي‌ها بود. براساس يافته‌هاي به‌د‌ست‌آمده مي‌توان گفت: کودکان خانواده‌هاي دو فرزند، در مشکلات رفتاري اعم از مشکلات دروني‌سازي و مشکلات بروني‌سازي، ميانگين کمتر و وضعيت کاملاً بهتري نسبت به تک فرزندي‌ها دارند.


كليدواژه‌ها: مشکلات رفتاري، دروني‌سازي، بروني‌سازي، تک فرزند، دو فرزند، کودکان.