فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

رابطه بين متغيرهاي پايبندي به حجاب، تصور از خود و سلامت روان

سال هفتم، شماره اول، پياپي 25، بهار 1393


 محمحمد زارعي توپخانه / كارشناسي ارشد روان‌شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني      mohammad358z@yahoo.com


سیده‌خدیجه مرادیانی گیزه‌رود / کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی                  


عباسعلی هراتیان / کارشناسی ارشد روان‌شناسی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی  a.haratiyan@gmail.com


دريافت: 20/6/1392 ـ پذيرش: 25/11/1392چکيده


اين پژوهش، درصدد شناسايي رابطه بين متغيرهاي پايبندي به حجاب و تصور از خود و سلامت روان است. جامعه آماري، دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي دخترانه شهرستان رباط کريم است. حجم نمونه مورد پژوهش 385 نفر است که با استفاده از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي تصادفي انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه 21 سؤالي پايبندي به حجاب، پرسش‌نامه 25 سؤالي تصور از خود و پرسش‌نامه 28 سؤالي سلامت عمومي است. پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است. داده‌ها براساس ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون دو متغيره همزمان تحليل شد. نتايج حاصل از تحليل داده‌ها نشان داد که بين سه متغير پايبندي مذهبي، تصور از خود و سلامت روان رابطه وجود دارد و افزايش پايبندي به حجاب، با بهبود تصور از خود و افزايش سلامت روان همبسته است. همچنين پايبندي به حجاب و تصور از خود مي‌تواند 30/14 درصد از واريانس سلامت روان را تبيين نمايد.


کليد‌واژه‌ها: حجاب، تصور از خود، سلامت روان.