فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

رابطه شيوه‌هاي فرزند پروري ادراك‌شده با طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه و جهت‌گيري مذهبي

سال هفتم، شماره اول، پياپي 25، بهار 1393


مریم حاجي كاظم تهراني / کارشناس ارشد روان‌شناسی خانواده دانشگاه علم و فرهنگ                     m_tehrani1@yahoo.com


معصومه اسمعيلي / استادیار دانشگاه علامه طباطبائی                                                           masesmaeily@yahoo.com


علي فتحي آشتياني / استاد دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌الله                                                                   afa1337@gmail.com


دريافت: 21/7/1392 ـ پذيرش: 27/12/1392چکيده


اين پژوهش به‌منظور شناسايي رابطۀ شيوه‌هاي فرزندپروري ادراک‌شده با طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه و جهت‌گيري مذهبي صورت گرفته است. بدين منظور، 300 دانش‌آموز دختر مقطع دوم و سوم دبيرستان به شيوۀ نمونه‌گيري طبقه‌اي خوشه‌اي انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌هاي ابعاد رفتاري والدين شيفر، فرم کوتاه طرحواره‌هاي ناسازگار اوليۀ يانگ و جهت‌گيري مذهبي آلپورت را تکميل کردند. داده‌ها، با استفاده از روش‌هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به‌دست‌آمده نشان داد که شيوۀ فرزندپروري با بُعد غالب محبت پيش‌بيني‌کنندۀ معناداري براي سطوح پايين‌تر طرحواره‌هاي ناسازگار اوليۀ محروميت هيجاني، انزواي اجتماعي/ بيگانگي، نقص/ شرم، وابستگي/ بي‌کفايتي، خودتحول نيافته/ گرفتار، اطاعت، بازداري هيجاني، معيارهاي سرسختانه/ عيب‌‌جويي افراطي و خويشتن‌داري/ خودانضباطي ناکافي و جهت‌گيري مذهبي بيروني و سطوح بالاتر جهت‌گيري مذهبي دروني است. همچنين نتايج نشان داد شيوۀ فرزندپروري با بُعد غالب کنترل نيز پيش‌بيني‌کنندۀ معناداري براي سطوح بالاتر طرحواره‌هاي ناسازگار اوليۀ محروميت هيجاني، بي‌اعتمادي/ بدرفتاري، نقص/ شرم، اطاعت و‌ ايثار است.


کليد‌واژه‌ها: شيوه‌هاي فرزندپروري، طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه و جهت‌گيري مذهبي.