فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

اثر بخشي حضور در مراسم دهة اول محرم بر سطح دينداري عزاداران

سال هفتم، شماره چهارم، پياپي 28، زمستان 1393


محمد حسين خاني / دانشجوي دكتري علوم اجتماعي آكادمي علوم تاجيكستان           Hossein86@gmail.com


محمد يكه فلاح / كارشناسي ارشد روان شناسي عمومي دانشگاه آزاد اسلامي اراك


دريافت: 04/08/1392- پذيرش: 20/12/1392چکيده


عزاداري محرم نوعي احياي نهضت عاشورا و ترويج روحيه آزادگي و جوانمردي است كه در بين  مسلمانان، به ويژه شيعيان مرسوم است.  اين يك رفتار فرهنگي است كه بر ديگر رفتارها ازجمله دينداري به عنوان مقوله اجتماعي تأثير دارد. هدف اين پژوهش، بررسي ميزان اثربخشي عزاداري محرم در سطح دينداري دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي  واحد نظرآباد، سال تحصيلي 92-91 با استفاده از روش نیمه تجربی می باشد. گروه نمونه این پژوهش، 90 نفر (52 مرد، 38 زن) به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه جهت گيري مذهبی آذربایجانی بود که در دو مرحله، به فاصله یک ماه اجرا شد. داده ها به روش آماری t مستقل و وابسته، تحليل واريانس يک طرفه تجزيه و تحليل شدند. نتايج نشان دادند که نمره دينداري دانشجويان در پس آزمون نسبت، به  نمره پيش آزمون به طور معنادار بيشتر بود.  اين تفاوت معنادار در خرده آزمون هاي جهت گيري مذهبي نيز مشاهده گرديد. همچنين نمره آزمودني هاي مؤنث بيشتر از آزمودني هاي مذکر بود. مي توان گفت مناسك در دينداري دانشجويان، به ويژه دانشجويان دختر تأثير داشته است.


كليد واژه ها: اسلام، اخلاق، دينداري، عزاداري محرم، عقايد، مناسک.