فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

بررسي ويژگي هاي روان سنجي پرسش نامه مفهوم خداوند

سال هفتم، شماره چهارم، پياپي 28، زمستان 1393


راضيه نصيرزاده / دانشجوي دكتري روان شناسي باليني دانشگاه شهيد بهشتي Raznasirzadeh@gmial.com


كاظم رسول زاده طباطبايي / دانشيار گروه روان شناسي دانشگاه تربيت مدرس


نرجس عرفان منش / دانشجوي دكتري روان شناسي دانشگاه الزهرا


دريافت: 28/04/1392- پذيرش: 15/09/1392چكيده


با توجه به آنكه ادراك مفهوم خداوند يكي از شيوه هايي است كه براي شناسايي باورهاي مذهبي افراد به كار گرفته مي شود، اين پژوهش با هدف بررسي مقدماتي ويژگي هاي روان سنجي پرسش نامه مفهوم خداوند در دانشجويان انجام گرفت. نمونه اي 502 نفره، (281 دختر و 221 پسر) 18 الي 35 سال دانشجويان دانشگاه هاي شيراز به شيوه خوشه اي تصادفي انتخاب شدند. پرسش نامه مفهوم خداوند گورسوچ، پس از ترجمه و آماده سازي مقدماتي، توسط آزمودني ها تكميل گرديد. براي بررسي اعتبار، از بازآزمايي و آلفاي كرونباخ استفاده گرديد. اعتبار بازآزمايي و مقدار آلفا براي كل پرسش نامه به ترتيب برابر با 79/0 و 71/0 بود. روايي سازه و روايي محتوايي پرسش نامه نيز احراز گرديد. در مجموع، نتايج حاصل از اين بررسي نشانگر برخورداري پرسش نامه مفهوم خداوند از اعتبار و روايي مناسب براي سنجش باورهاي مذهبي و كفايت اين پرسش نامه براي استفاده در جمعيت دانشجويان ايراني بود.


كليد واژه ها: مفهوم خداوند، اعتبار، روايي، تحليل عاملي.