فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

رابطه سبك هاي هويت مذهبي، ابعاد دينداري با بهزيستي روان شناختي دانشجويان

سال هفتم، شماره چهارم، پياپي 28، زمستان 1393


شهرام واحدي / دانشيار روان شناسي تربيتي دانشگاه تبريز vahedi117@yahoo.com


ريحانه احمديان / دانشجوي كارشناسي ارشد روان شناسي تربيتي دانشگاه تبريز


دريافت: 08/11/1391- پذيرش: 24/03/1392چكيده


هدف اصلي اين پژوهش، بررسي روابط ساختاري سبك هاي هويت مذهبي و ابعاد دينداري با بهزيستي روان شناختي دانشجويان است. 667 دانشجو (297 پسر و370 دختر) از چهار دانشكده علوم انساني، فني مهندسي، علوم پزشكي و كشاورزي دانشگاه تبريز در اين پژوهش شركت كردند. از آزمودني ها خواسته شد كه پرسش نامه هاي هويت مذهبي بل، ابعاد دينداري گلاك و استارك و مقياس بهزيستي روان شناختي ريف را تكميل كنند. داده هاي به دست آمده از طريق آزمون تحليل واريانس چند متغيره و مدل يابي معادلات ساختاري (SEM) مورد تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كه بين دانشجويان دختر و پسر، در تمام متغيرها تفاوت معني داري وجود دارد (01/0/p>). همچنين نتايج نشان داد كه مدل پيشنهادي از برازش قابل قبولي برخوردار است (05/0P>). ابعاد دينداري و سبك هاي هويت مذهبي به عنوان متغيرهاي پيش بين معني داري براي بهزيستي روان شناختي جوانان محسوب مي شود. ابعاد دينداري به صورت مستقيم و غير مستقيم با بهزيستي روان شناختي رابطه دارد.


كليد واژه ها: هويت مذهبي، ابعاد دينداري، بهزيستي روان شناختي، دانشجويان.