فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

الگوي پيش بيني هوش معنوي بر پايه سبك هاي اسنادي و خود كنترلي


سال هشتم، شماره اول، پياپي 29، بهار 1394


مليحه آرين پور / كارشناسي ارشد روان شناسي باليني دانشگاه آزاد اسلامي بيرجند malii.aryan@gmail.com


فاطمه شهابي زاده / استاديار دانشگاه آزاد اسلامي بيرجند f_shahabizadeh@yahoo.com


عبدالمجيد بحرينيان / استاديار دانشگاه شهيد بهشتي


دريافت: 27/8/1392 ـ پذيرش: 22/2/1393چكيده


هدف اين پژوهش، تدوين الگوي شاخص هاي هوش معنوي با توجه به نقش سبك هاي اسنادي و خود كنترلي بود. از اين رو، 372 دانشجوي به روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب و مقياس هاي سبك هاي اسنادي سليگمن، خود كنترلي تانجني و هوش معنوي كينگ را تكميل نمودند. در بررسي يافته ها از شيوة تحليل مسير و روش بيشينة احتمال بهره گرفته شد. يافته ها نشان دادند كه سبك اسناد بيروني و پايدار موفقيت و سبك اسناد پايدار و كلي شكست، از طريق خود كنترلي به ترتيب پيش بيني كنندة افزايش و كاهش تفكر انتقادي وجودي مي باشند. همچنين مسيرهاي مستقيمي نيز بين اسناد بيروني موفقيت، تفكر انتقادي وجودي و توليد معناي شخصي، اسناد پايداري موفقيت و آگاهي متعالي، اسناد كلي موفقيت و بسط هوشياري وجود دارند. مدل مفهومي حاضر نشان مي دهد كه بررسي نوع رويكرد اسنادي فرد در رويدادهاي مختلف زندگي، در روشن شدن فرايند خودكنترلي و در تبيين هوش معنوي سودمند خواهد بود.


كليد واژه ها: سبك اسنادي، خود كنترلي، هوش معنوي، تفكر انتقادي وجودي، توليد معناي شخصي، توسعه سطح هوشياري، آگاهي متعالي.