فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

راهبردهاي مقابلة مذهبي مثبت و منفي: تحليل روان سنجي مقياس مقابلة مذهبي در بين دانشجويان ايراني


سال هشتم، شماره اول، پياپي 29، بهار 1394


فرزانه داودوندي / دانشجوي کارشناسي ارشد روان شناسي تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز                                f.davoodvandi@gmail.com


اميد شکري / استاديار گروه روان شناسي دانشگاه شهيد بهشتي                                                    oshokri@yahoo.com


دريافت: 4/9/1392 ـ پذيرش: 7/2/1393چکيده


اين مقاله، با هدف آزمون روان سنجِي مقياس مقابلة مذهبي در گروهي از دانشجويان دختر و پسر ايراني انجام شد. 355 دانشجو (155 پسر و 200 دختر)، به نسخة فارسي مقياس مقابله مذهبي پاسخ دادند. براي تعيين روايي عاملي RCOPE، از روش آماري تحليل عامل سلسله مراتبي و براي بررسي همساني دروني RCOPE، از ضرايب آلفاي کرونباخ استفاده شد. نتايج تحليل مؤلفه هاي اصلي با استفاده از چرخش اوبليمين، نشان داد كه RCOPE از دو بْعد راهبردهاي مقابلة مذهبي مثبت و منفي تشكيل شده است. نتايج تحليل عاملي راهبردهاي مقابلة مذهبي مثبت، از الگوي هفت عاملي شامل، تطهير مذهبي و تقاضاي شفاعت الهي، کمک معنوي، تسليم مذهبي فعالانه، بازارزيابي مذهبي خيرخواهانه، پيوند معنوي و جهت گيري مذهبي، جست وجوي حمايت از سوي افراد مطلع در دين يا افراد هم  عقيده و تعيين محدودة فعاليت هاي مذهبي و نتايج تحليل عاملي راهبردهاي مقابلة مذهبي منفي، از الگوي پنج عاملي شامل بازارزيابي مبتني بر خداوند کيفر کننده، بازارزيابي شيطان محور، نارضايتي معنوي، واگذاري مذهبي منفعلانه و نارضايتي مذهبي بين فردي به طور تجربي حکايت کرد.


کليدواژه ها: راهبردهاي مقابلة مذهبي مثبت و منفي، مقياس مقابلة مذهبي، مشخصه هاي روان سنجي.