فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

كارآمدي شناخت درماني مذهب محور بر كاهش نشانه هاي روان شناختي بيماران مبتلا به سرطان


سال هشتم، شماره اول، پياپي 29، بهار 1394


مهري مولايي / دانشجوي دكتري روان شناسي عمومي دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران


mehri.molaee@yahoo.com


ستاره جاني / كارشناسي ارشد روان شناسي باليني دانشگاه آزاد اسلامي پارس آباد مغان، گروه مشاوره، پارس آباد مغان، ايران


jani_s11@yahoo.com


مجيد محمودعليلو / استاد روان شناسي باليني دانشگاه تبريز


اصغر پوراسمعلي / دانشجوي دكتري روان شناسي دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران


دريافت: 7/11/1392 ـ پذيرش: 25/3/1393چكيده


با توجه به اهميت مداخلات معنوي در درمان مشكلات روان شناختي، اين پژوهش با هدف تعيين ميزان كارآمدي شناخت درماني مذهب محور بر كاهش نشانه هاي روان شناختي بيماران مبتلا به سرطان اجرا شد. اين پژوهش يك طرح نيمه آزمايشي از نوع پيش آزمون و پس آزمون با گروه گواه مي باشد. از ميان 300 بيمار تحت حمايت مؤسسه خيريه آرزو در شهرستان پارس آباد مغان 30 بيمار (15زن و 15 مرد) با استفاده از نمونه در دسترس، در دو گروه آزمايشي و گواه جايگزين شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه فهرست نشانگان روان شناختي (SCL-25) بود. اعضاي گروه آزمايش در 8 جلسه 2 ساعته تحت شناخت درماني مذهب محور قرار گرفتند، اما گروه كنترل مداخله اي دريافت نكرد. براي مقايسه ميانگين ها از تحليل كواريانس چند متغيري (MANCOVA) استفاده شد. نتايج نشان داد كه شناخت درماني مذهب محور نشانه هاي روان شناختي همه ابعاد مقياس SCL-25، بجز روان گسستگي، جسماني سازي و وسواس فكري- عملي را كاهش مي دهد. همچنين شناخت درماني مذهب محور، مي تواند به عنوان يك درمان مكمل در كنار درمان هاي پزشكي براي بهبود مشكلات روان شناختي بيماران مبتلا به سرطان در نظر گرفته شود.


كليد واژه ها: سرطان، شناخت درماني مذهب محور، نشانه هاي روان شناختي.