فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

پيش بيني قدرداني بر اساس سلامت معنوي، حمايت اجتماعي و استرس در دختران نوجوان


سال هشتم، شماره اول، پياپي 29، بهار 1394


شيوا كدخدازاده / كارشناس ارشد روان شناسي عمومي دانشگاه اصفهان Shiva.Kadhodazade@yahoo.com


حسينعلي مهرابي / استاديار گروه روان شناسي دانشگاه اصفهان


مهرداد كلانتري / دانشيار گروه روان شناسي دانشگاه اصفهان


دريافت: 17/9/1392 ـ پذيرش: 28/1/1393چكيده


در اين مطالعه، پيش بيني قدرداني بر اساس سلامت معنوي، حمايت اجتماعي و استرس در دختران نوجوان شاهين شهر بررسي شد. طرح پژوهش همبستگي بود و 337 دختر نوجوان به شيوه تصادفي مستقل انتخاب شدند و پرسش نامه هاي قدرداني، سلامت معنوي، حمايت اجتماعي و مقياس استرس، اضطراب، افسردگي (DASS-21) را تكميل كردند. براي تحليل داده ها، از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون گام به گام استفاده شد. نتايج نشان داد كه قدرداني با سلامت معنوي و سه بعد حمايت اجتماعي روابط مثبت معنادار (01/0p<) و با استرس رابطه منفي معنادار دارد (01/0p<). نتايج تحليل رگرسيون نيز نشان داد كه ادراك حمايت از جانب خانواده، سلامت معنوي و ادراك حمايت از جانب دوستان، توان پيش بيني قدرداني را دارند. اين نتايج، بيانگر اين است كه قدرداني از حمايت اجتماعي، سلامت معنوي و استرس اثر مي پذيرد. لازم است براي ارتقاي حس قدرداني، برنامه هاي مداخله اي تدوين كرد.


كليد واژه ها: قدرداني، سلامت معنوي، حمايت اجتماعي، استرس، دختران نوجوان.