فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

رابطه جهت گيري مذهبي با سلامت روان و تحول اخلاقي

سال هشتم، شماره اول، پياپي 29، بهار 1394


حسن اعتصامي نيا / كارشناسي ارشد روان شناسي باليني دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم تحقيقات ساوه، گروه روان شناسي، ساوه، ايران


hasanetesaminia@yahoo.com


رحيم ناروئي نصرتي / استاديار گروه روان شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره


محمدرضا احمدي / استاديار گروه روان شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره


دريافت: 7/8/1392 ـ پذيرش: 20/1/1393چكيده


هدف اين پژوهش شناسايي رابطة جهت گيري مذهبي با تحول اخلاقي و سلامت روان مي باشد. بدين منظور، به روش توصيفي- همبستگي نمونه اي شامل 384 نفر (192 پسر و 192 دختر) با استفاده از نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي، از ميان دانش آموزان دورة دبيرستان شهرستان قم در سال تحصيلي 1392-1391 انتخاب شد. داده ها از طريق پرسش نامه هاي جهت گيري ديني، تحول اخلاقي و SCL-90-R جمع آوري و با استفاده از نرم افزار SPSS، آزمون t، همبستگي و رگرسيون گام به گام، تجزيه و تحليل گرديد. نتايج نشان داد كه سلامت روان، رابطه مثبت و معناداري با جهت گيري ديني و تحول اخلاقي دارد. همچنين جهت گيري مذهبي، جنسيت و پاية تحصيلي مي توانند سلامت روان را پيش بيني كنند. اين يافته ها، نشان مي دهد كه با تقويت جهت گيري ديني و تشويق به تحصيل، مي توان سلامت روان بيشتري براي افراد جامعه فراهم نمود.


كليدواژه ها: جهت گيري مذهبي، تحول اخلاقي، سلامت روان.