فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

اثربخشي معنويت درماني بر كيفيت زندگي و سلامت روان زنان مبتلا به ديابت


سال هشتم، شماره دوم، پياپي 30، تابستان 1394


زهرا بابايي / دانشجوي كارشناسي ارشد روان شناسي باليني دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ايران

                                                                                                                      zahrababaee20@yahoo.com


زهره لطيفي / استاديار گروه روان شناسي دانشگاه پيام نور واحد اصفهان.


مريم اسماعيلي / استاديار گروه روان شناسي دانشگاه اصفهان.


دريافت: 12/12/1392 ـ پذيرش: 17/5/1393چكيده


هدف اين پژوهش، تعيين اثربخشي معنويت درماني بر كيفيت زندگي و سلامت روان زنان مبتلا به ديابت بود. روش اين پژوهش، از نوع تحقيق نيمه تجربي با طرح پيش آزمون – پس آزمون و پيگيري با دو گروه آزمايش و كنترل بوده است. جامعه آماري اين پژوهش، كليه زنان مبتلا به ديابت شهرستان نجف آباد بودند كه داراي پرونده سلامت در مراكز بهداشتي بوده و به شيوه حضوري و مصاحبه انفرادي دعوت شده بودند. براي نمونه گيري، با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس و پس از تكميل فرم رضايت آگاهانه، 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به طور تصادفي، به دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم شدند. ابتدا دو گروه پرسش نامه  SCL-90-Rو كيفيت زندگي را تكميل كردند سپس، براي گروه آزمايش 8 جلسه معنويت  درماني اجرا شد. يك هفته پس از آخرين جلسه، پس آزمون براي گروه ها اجرا شد. درنهايت، 45 روز پس از اجراي پس آزمون، آزمون پيگيري براي گروه ها اجرا شد و نتايج با استفاده از تحليل كواريانس چندمتغيري مانكوا با بهره گيري از نرم افزار spss با هم مقايسه شد. يافته ها نشان داد كه اثر متغير مستقل بر روي متغير وابسته قابل ملاحظه و معنادار بوده است. معنويت درماني بركيفيت زندگي و سلامت روان زنان مبتلا به ديابت تأثير گذاشته است. مي توان گفت: معنويت درماني روش مناسبي براي افزايش كيفيت زندگي و سلامت روان مي باشد و با علم به شيوع بالاي ديابت و تبعات روحي و جسمي آن، پيشنهاد مي شود از اين روش براي درمان و كاهش پيامدهاي روحي و رواني ديابت و ساير عوارض وابسته به آن استفاده شود.


كليدواژه ها: معنويت درماني، كيفيت زندگي، سلامت روان، ديابت.