فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

ساخت آزمون مقدماتي قدرداني مبتني بر آموزه هاي اسلامي


سال هشتم، شماره دوم، پياپي 30، تابستان 1394


ابراهيم سالاروند / كارشناسي ارشد روان شناسي باليني مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني€


                                                                                                               salarvand.salarvand@yahoo.com


محمدرضا احمدي / استاديار گروه روان شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني€


سيدمحمدرضا موسوي نسب / استاديار گروه علوم تربيتي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني€


دريافت: 20/6/1393 ـ پذيرش: 29/10/1393چکيده


اين پژوهش، با هدف «ساخت پرسش نامه قدرداني مبتني بر آموزه هاي اسلامي» صورت گرفته است. بدين منظور، از دو روش توصيفي و پيمايشي استفاده شده است. در روش توصيفي، آموزه هاي اسلامي در ارتباط با شکر و قدرداني جمع آوري و مورد تحليل قرار گرفت و پس از استخراج مؤلفه هاي شناختي، رفتاري و عاطفي، قدرداني در دو حيطه قدرداني از خالق و مخلوق، پرسش نامه اوليه تدوين گرديد. در روش پيمايشي نيز ارزيابي روايي و اعتبار مقياس در نمونه 104 نفري از جامعه آماري دانش پژوهان مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني€ مورد بررسي قرار گرفت. براي به دست آوردن روايي همگرا و ملاکي، به ترتيب از مقياس رضايت از زندگي و پرسش نامه قدرداني استفاده شده است. ميانگين نمرات کارشناسان، براي بررسي روايي محتوايي، 87/0 و ضريب تطابق کندال 159/0 به دست آمد. براي به دست آوردن روايي سازه، همبستگي خرده مقياس ها با يكديگر و با نمره كل مقياس،  همبستگي مؤلفه هاي هر خرده مقياس با نمره كل و همچنين همبستگي هر گويه با نمره كل محاسبه گرديد و نتايج حاكي از روايي مطلوب بود. در بررسي اعتبار مقياس نيز ضريب آلفاي کرونباخ 9/0 و نتايج دونيمه سازي اسپيرمن 81/0 و دو نيمه سازي گاتمن 78/0 به دست آمده است.


کليدواژه ها: اسلام، روان شناسي، قدرداني، شکر، پرسش نامه.