فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

رابطه عمل به باورهاي ديني و سرمايه اجتماعي با وضيعت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه


سال هشتم، شماره دوم، پياپي 30، تابستان 1394


محمد قمري / استاديار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ابهر، ابهر، ايران    counselor_ghamari@yahoo.com


ابراهيم اسماعيلي / کارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر، ابهر، ايران


محمود اعظمي / دكتراي تعليم و تربيت (مربي) دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ابهر، ابهر، ايران


دريافت: 26/9/1392 ـ پذيرش: 28/2/1393چکيده


هدف  اين پژوهش تعيين رابطه سرمايه اجتماعي و عمل به باورهاي ديني با وضيعت تحصيلي دانش آموزان بود. روش تحقيق از نوع همبستگي و نمونه مورد مطالعه، تعداد 145 نفر از دانش آموزن مقطع متوسطه در شهر صائين قلعه بودند که به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند و پرسش نامه هاي سرمايه اجتماعي و عمل به باورهاي ديني بر روي آنها اجرا شدند. براي  اندازه گيري وضيعت تحصيلي، از معدل تحصيلي دانش آموزان استفاده شد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون تحليل شدند. نتايج به دست آمده نشان داد كه بين عمل به باورهاي ديني و وضيعت تحصيلي دانش آموزان و نيز بين سرمايه  اجتماعي و وضيعت تحصيلي دانش آموزان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنين نتيجه تحقيق نشان داد که 37 درصد از تغييرات (واريانس) متغير وضيعت تحصيلي توسط دو متغير عمل به باورهاي ديني و سرمايه اجتماعي توضيح داده مي شود و 63 درصد نيز وضيعت تحصيلي به تغييرات ساير متغيرها و عوامل است.


کليدواژه ها: سرمايه اجتماعي، باورهاي ديني، پيشرفت تحصيلي.