فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

الگوي مفهومي ابعاد تصور از خدا بر اساس اسماء حسنا مبنايي براي مطالعات سبك زندگي اسلامي و روان شناسي دين

سال هشتم، شماره سوم، پياپي 31، پاييز 1394


حسين احمد برابادي / استاديار مشاوره دانشگاه بجنورد                                         brabadihossiena@yahoo.com


معصومه اسمعيلي / دانشيار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائي


حسين سليمي بجستاني / استاديار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائي


سيد‌محمد کلانتر کوشه / استاديار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائي


دريافت: 3/9/1392 ـ پذيرش: 7/2/1393چکيده


اين پژوهش به منظور تعيين ابعاد تصور از خدا، بر اساس اسماء حسنا و ارائه الگويي مفهومي براي مطالعات مربوط به سبک زندگي اسلامي و روان‌شناسي ديني، انجام شده است. بدين‌منظور، آيات قرآن کريم و حديث معروف پيامبر اعظم صلی الله علیه و آله، که در آن 99 اسم خداوند بيان شده، مورد بررسي قرار گرفتند. اين پژوهش از نوع مطالعات کيفي و مبتني بر روش تحليل محتوي بود. نتيجه پژوهش نشان داد که تصور از خدا، بر اساس اسماء حسنا، به دو بعد کلي اشاره دارند: اول، اسمايي که منشأ آنها ملاحظه ذات خداوند، بدون در نظر گرفتن ِغير مي‌باشد و شامل ابعادِ ذات، تنزيه و عظمت و بزرگي مي‌شوند. دوم، اسمايي که به ارتباط خداوند با جهان آفرينش اشاره دارند. اين ارتباط، در دو زمينه است: 1. زمينه خلق: اسمايي که مربوط به آفرينش و ساختار عمومي آفرينش هستند. اين اسماء ذيل ِابعاد دانايي، توانايي، کارآيي، کارداني، حفاظت، هدايت و تسلط قرار مي‌گيرند. 2. زمينه امر: اسمايي که به ربوبيت خدا و رابطه دوجانبه خدا و مخلوقات اشاره دارد. اين اسماء ذيل ابعاد تدارک دهنده منافع و امکانات، بر طرف کننده موانع و آسيب‌ها، کنترل وحسابرسي، و استعانت و فريادرسي قرار مي‌گيرند.


کليد‌واژه‌ها: تصور از خدا، اسماء حسنا، سبک زندگي.