فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

ساخت و بررسي ويژگي‌هاي روان‌سنجي مقياس هويت اخلاقي ـ اسلامي ‌نوجوانان

سال هشتم، شماره سوم، پياپي 31، پاييز 1394


مهناز علي‌اکبري دهکردي / دانشيار گروه روان‌شناسي دانشگاه پيام‌ نور تهران، ايران


فرهاد شقاقي / دانشيار گروه روان‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي ابهر


زهرا مرداني ولنداني / دانشجوي دکتري و مربي روان‌شناسي دانشگاه پيام‌ نور‌


مرضيه عزيزيان / دانشجوي دکتري روان‌شناسي تربيتي دانشگاه علامه طباطبائي


زهرا عاصمي / دانشجوي دکتري روان‌شناسي دانشگاه پيام ‌نور


دريافت: 18/11/1392 ـ پذيرش: 23/4/1393چکيده


پژوهش حاضر به اعتباريابي و پايايي‌سنجي مقياس محقق‌ساخته «هويت اخلاقي- اسلامي ‌در دانش‌آموزان نوجوان» پرداخته است. ابتدا مخزني 150 سؤالي با توجه به فضايل اخلاقي، که به صورت مستقيم، آيه‌اي در قرآن کريم برايش آمده است تهيه و پس از احراز اعتبار صوري پرسش‌نامه توسط استادان، نمونة نهايي به‌منظور اجرا آماده شد. براي اجرا، 700 تن از دانش‌آموزان دبيرستاني و هنرستاني شهر اصفهان به روش نمونه‌گيري «تصادفي خوشه‌اي» انتخاب شدند. تحليل داده‌ها با استفاده از SPSS و AMOS صورت گرفت. ضريب آلفاي کرونباخ به‌دست آمده در زيرمقياس‌ها حاکي از پايايي مناسب مقياس هويت اخلاقي- اسلامي‌ نوجوانان است. نتايج تحليل عاملي اکتشافي براي بررسي سازة عاملي مقياس، نشان داد که هفت عامل بيانگر 07/49 واريانس بودند. همچنين شاخص‌هاي تحليل عاملي تأييدي نيز حاکي از برازش مناسب الگوي هويت اخلاقي – اسلامي ‌است. با توجه به اينکه تمامي‌سؤالات مقياس هويت اخلاقي مبتي بر آيات شريف قرآن کريم است، ابزاري مناسب براي سنجش ويژگي‌هاي اخلاقي تأييد شده در حوزة اسلامي‌ به شمار مي‌رود.


کليد‌واژه‌ها: روان‌سنجي، هويت اخلاقي - اسلامي، نوجوانان.