فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

بررسي تفاوت تعارض زناشويي، باورهاي غيرمنطقي، روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه و پايبندي مذهبي والدين داراي يك و چند‌فرزند

سال هشتم، شماره سوم، پياپي 31، پاييز 1394


عباسعلي‌ هراتيان / دانشجوي دكتري روان‌شناسي عمومي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه          a.haratiyan@gmail.com


سيدعباس ساطوريان / دانشجوي دكتري روان‌شناسي عمومي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                 sabbas61@gmail.com


محمد زارعي / دانشجوي دكتري روان‌شناسي عمومي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه     mohammad358z@yahoo.com


مسعود جان‌بزرگي / دانشيار روان‌شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                                              janbo@rihu.ac.ir


مژگان آگاه هريس / استاديار دانشگاه پيام نور واحد گرمسار                                          agah.mojgan@yahoo.com


دريافت: 23/9/1392 ـ پذيرش: 12/3/1393چكيده


اين پژوهش‌، از نوع علي- مقايسه‌اي است که به‌منظور بررسي تفاوت تعارض زناشويي، باورهاي غيرمنطقي، روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه و پايبندي مذهبي والدين داراي يك و چند ‌فرزند انجام شده است. اطلاعات پژوهش (469 فرد متأهل)، از ميان افراد متأهل ساكن شهر سمنان با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي چند مرحله‌اي گردآوري شد. شرکت‌کنندگان به گويه‌هاي پرسش‌نامه‌هاي تعارض زناشويي، باورهاي غيرمنطقي، روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه و پايبندي مذهبي پاسخ دادند. نتايج آزمون تحليل واريانس يک‌ راهه، حاکي از معناداري تفاوت نمرات متغيرهاي مذكور در ميان دو گروه والدينِ داراي يك فرزند و چند ‌فرزند بود. بنابراين، مي‌توان نتيجه گرفت: افراد با پايبندي مذهبي بيشتر و روان‌بنه‌ها و باورهاي غيرمنطقي كمتر، تمايل بيشتري به تعدد فرزند دارند. علاوه بر اين، والدين فرزندان متعدد، نسبت به والدين داراي تك فرزند، تجربه تعارض زناشويي كمتري دارند.


كليد‌واژه‌ها: تعارض زناشويي، باورهاي غيرمنطقي، روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه، پايبندي مذهبي و تعداد فرزند.