فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

نقش هوش هيجاني و هوش معنوي در تبيين حالت‌هاي هيجاني منفي

سال هشتم، شماره سوم، پياپي 31، پاييز 1394


يوسف رضاپور / استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه تبريز


بهزاد شالچي / استاديار گروه روان‌شناسي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان                              Shalchi.b@gmail.com


مهرناز دادخواه / کارشناس ارشد روان‌شناسي دانشگاه تبريز


يوسف زيني‌وند / کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه تهران


دريافت: 25/12/1392 ـ پذيرش: 1/5/1393چکيده


اين پژوهش، با هدف بررسي نقش ابعاد هوش هيجاني و هوش معنوي در تبيين حالت‌هاي هيجاني منفي انجام شده است. اين مطالعه، از نوع تحقيقات همبستگي بوده و در نمونه‌اي متشکل از 589 نفر دانشجو (292 نفر دختر و 297 نفر پسر) صورت گرفته است. دانشجويان از طريق پاسخ‌گويي به مقياس افسردگي، اضطراب و استرس، مقياس رگه فراخلقي و مقياس هوش معنوي کينگ در پژوهش شرکت نمودند. نتايج مطالعه حکايت از آن دارد كه ابعاد هوش هيجاني و هوش معنوي، قادر به تبيين حالت‌هاي هيجاني منفي مي‌باشند. براي بررسي برازش مدل پيشنهادي با داده‌هاي گردآوري‌شده شاخص‌هاي RMSEA, CFI, AGFI, GFI, X2, X2/df و RMR  محاسبه گرديده و نشان دادند، مدل پيشنهادي از برازش مطلوبي با داده‌ها برخوردار مي‌باشد.


کليد‌واژه‌ها: هوش هيجاني، هوش معنوي، حالت‌هاي هيجاني منفي.