فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

‌پيش‌بيني بلوغ شغلي بر‌‌ اساس سبك‌هاي هويت و دين‌داري در ميان دانشجويان دانشگاه‌ علامه طباطبائي

سال هشتم، شماره سوم، پياپي 31، پاييز 1394


طيبه مدني‌فر / کارشناس ارشد مشاوره شغلي دانشگاه علامه طباطبائي                               t.madanifar@gmail.com


کيومرث فرح‌بخش / استاديار مشاوره دانشگاه علامه طباطبائي


محمود گلزاري / استاديار روان‌شناسي باليني دانشگاه علامه طباطبائي


مرضيه مدني‌فر / کارشناس ارشد مشاوره شغلي دانشگاه علامه طباطبائي


دريافت: 8/2/1393 ـ پذيرش: 12/6/1393چکيده


هدف اين پژوهش، بررسي رابطه بين سبک‌هاي هويت و دين‌داري با بلوغ شغلي در ميان دانشجويان بود. بدين‌منظور، با استفاده از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چندمرحله‌اي، 400 نفر از دانشجويان دانشگاه علّامه طباطبائي در سال تحصيلي 93-92 انتخاب شدند و به سه پرسش‌نامه سبک‌هاي هويت (ISI-6G) برزونسکي (1998)، عمل به باورهاي ديني (معبد) گلزاري (1379) و بلوغ شغلي ساويکاس و پرفلي (2011) پاسخ دادند. براي تحليل داده‌ها از روش همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون چندگانه و تحليل مسير استفاده شده است. يافته‌ها نشان مي‌دهد كه بين سبک‌هاي هويت و دين‌داري، با بلوغ شغلي در سطح 01/0p< رابطه مثبت معنادار وجود دارد. تعهد هويت پيش‌بيني‌کننده اصلي (به‌صورت مثبت) و سبک هويت سردرگم/ اجتنابي پيش‌بيني‌کننده‌ (به‌‌صورت منفي) براي بلوغ شغلي است. دين‌داري در بعد انجام واجبات، بلوغ شغلي را پيش‌بيني مي‌کند. علاوه ‌بر اين، سبک هويت هنجاري و تعهد هويت، سهم بالايي در پيش‌بيني دين‌داري و ابعاد آن به‌صورت مثبت دارند. از يافته‌هاي اين تحقيق مي‌توان راهبردهايي جهت غنابخشي به وضعيت هويتي جوانان از طريق تعميق باورهاي ديني و نيز آموزش و کمک به ارتقاي سطح بلوغ شغلي آنان استخراج نمود.


كليدواژه‌ها: بلوغ شغلي، دين‌داري، سبک‌هاي هويت، دانشجويان.