فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

رابطه ميزان عمل به باورهاي ديني و جهت‌گيري مذهبي با شادكامي در دانشجويان دختر

سال هشتم، شماره سوم، پياپي 31، پاييز 1394


فريده حسين‌ثابت / استاديار گروه روان‌شناسي باليني و عمومي دانشگاه علامه طباطبائي        hoseinsabet@atu.ac.ir


مهرنوش مومي‌پور / کارشناس ارشد روان‌شناسي عمومي دانشگاه علامه طباطبائي


دريافت: 8/2/1393 ـ پذيرش: 12/6/1393چکيده


هدف پژوهش، بررسي رابطه ميزان عمل به باورهاي ديني و جهت‌گيري مذهبي، با شادکامي در دانشجويان دختر بود. براي دستيابي به اهداف پژوهش، 247 نفر از دانشجويان دختر دانشگاه‌هاي دولتي تهران، با روش نمونه‌گيري در دسترس انتخاب شدند. هر دانشجو پرسش‌نامه شادکامي آکسفورد، جهت‌گيري مذهبي آلپورت و راس و عمل به باورهاي ديني (معبد 1) را تکميل کرد. بررسي رابط متغيرها با ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که بين شادکامي و ميزان عمل به باورهاي ديني و تمامي خرده‌آزمون‌هاي آن، بين شادکامي و جهت‌گيري مذهبي دروني، رابطه مثبت و معني‌داري و بين شادکامي و جهت‌گيري مذهبي بيروني، رابطه منفي و معني‌دار وجود دارد. در تحليل رگرسيون چندمتغيري، به روش ورود فقط خرده‌آزمون‌هاي عمل به واجبات با شادکامي رابطه مثبت و عمل به فعاليت‌هاي مذهبي با شادکامي رابطه منفي داشتند. به نظر مي‌رسد، مذهب احساس معني‌دار بودن زندگي را به انسان داده و مروج زندگي سالم است.


کليد‌واژه‌ها: عمل به باورهاي ديني، جهت‌گيري مذهبي، شادکامي.