فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

ساخت و اعتباريابي آزمون اوليه باورهاي منطقي زوجين براساس منابع اسلامي

سال هشتم، شماره چهارم، پياپي 32، زمستان 1394


علي صادقي سرشت / كارشناس ارشد روان‌شناسي عمومي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره             sad13566@gmail.com


محمدرضا احمدي / استاديار گروه ‌روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره               m.r.Ahmadi313@Gmail.com


رحيم‌ ميردريكوندي / استاديار گروه روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره mirderikvandi@qabas.net


دريافت: 6/9/1393 ـ پذيرش: 13/2/1394چکيده


اين پژوهش با هدف ساخت آزمون اوليه باورهاي منطقي زوجين، بر اساس مباني نظري اسلامي انجام گرفت. براي مطالعة منابع اسلامي، از روش تحليل ‌محتوا و براي ارزيابي روايي ‌و اعتبار آزمون، از روش پيمايشي با انتخاب تصادفي طبقه‌اي، نمونه 100 نفري از ميان دانش‌پژوهان و طلاب علوم ديني مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره در سال تحصيلي 1393-1394 بهره گرفته شد. ساختار برداشت‌شده از منابع اسلامي، براي باورهاي منطقي زوجين معيشتي، جنسي، ارتباطي، حل تعارض و حمايتي است. موافقت 5/95 و 5/94 درصدي خبرگان، نسبت به مؤلفه‌ها و گويه‌ها، روايي محتواي اين آزمون را نشان داد. همبستگي مثبت و معنادار اين آزمون (26/0r=، 01/0<p)، با آزمون باورهاي ارتباطي زوجين، گوياي روايي ملاكي اين آزمون بود. همبستگي بالا بين مؤلفه‌‌ها با کل آزمون همچنين بين گويه‌ها نشان‌دهنده روايي سازه بود. اعتبار آزمون، به‌واسطه بررسي همساني دروني پرسش‌نامه با ضريب آلفاي كرونباخ 92/0 به‌دست آمد. در دونيمه‌سازي، ضريب آلفاي نيمه اول 86/0 و نيمه دوم 89/0 به‌دست آمد و نيز ضريب همبستگي بين دو نيمه 77/0 و ضريب دو نيمه‌سازي گاتمن 86/0 به‌دست آمد. بنابراين، اين آزمون از اعتبار و روايي مناسب برخوردار است.


کليدواژه‌ها: باورهاي منطقي، زوجين، ساخت، آزمون، روايي و اعتبار.