فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

جايگاه ثروت و زيبايي در انتخاب همسر از نگاه اسلام و ارتباط آن با رضامندي زناشويي

سال هشتم، شماره چهارم، پياپي 32، زمستان 1394


باس پالوج / کارشناس ارشد روان شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     abbaspalouj@gmail.com


هادي حسين خاني / استاديار روان شناسي تربيتي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره h.hosseinkhani@yahoo.com


غلامرضا جندقي / دانشيار گروه مديريت پرديس قم


فاطمه کياني فر / كارشناس روان شناسي عمومي مركز پيام نور بهشهر


دريافت: 26/3/1393 ـ پذيرش: 30/8/1393چکيده


اين پژوهش، درصدد بررسي نگاه اسلام به دو مقوله ثروت و زيبايي در انتخاب همسر و ارتباط آنها با رضامندي زناشويي است. بدين منظور، جايگاه ثروت و زيبايي ميان ملاک هاي انتخاب همسر از ديدگاه منابع اسلامي، با روش نظري- تحليلي مورد بررسي قرار گرفت. سپس، به بررسي و پيش بيني رابطه متغيرهاي پژوهش، به شيوه توصيفي از نوع همبستگي - رگرسيون پرداخته شد. بدين منظور، 273 نفر از ميان 750 معلم شهرستان قم در سال تحصيلي 91-92، به روش ترکيبي خوشه اي- طبقه اي انتخاب شده اند و براي سنجش از پرسش نامه رضامندي زناشويي جديري و جان بزرگي و سياهه معيارهاي انتخاب همسر (محقق ساخته) استفاده شد. براي محاسبات نيز آزمونt  و آزمون همبستگي به کمک نرم افزار SPSS21 انجام شد. يافته ها نشان داد که دين اسلام به ثروت و زيبايي در انتخاب همسر توجه دارد، ولي ايمان، اخلاق و فرزندآوري در اين زمينه از اولويت برخوردارند. همچنين ارتباطي ميان اولويت  دادن به ثروت و زيبايي و رضامندي زناشويي در شش سال اول زندگي وجود ندارد (05p>/ ).


کليد واژه ها: انتخاب همسر، ثروت، زيبايي، رضامندي زناشويي.