فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

بررسي التزام عملي به اعتقادات اسلامي و سبك هاي ادارة تعارض زناشويي به عنوان عوامل پيش بيني كنندة طلاق

سال هشتم، شماره چهارم، پياپي 32، زمستان 1394


رضوانه طلائيان / کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه خوارزمي                                  talaeian_r@yahoo.com


کيانوش زهرا کار / استاديار گروه مشاوره دانشگاه خوارزمي                                        dr_zahrakar@yahoo.com


دريافت: 7/4/1393 ـ پذيرش: 26/8/1393چکيده


اين پژوهش، با هدف بررسي التزام عملي به اعتقادات اسلامي  و سبک هاي ادارة تعارض بين فردي (زناشويي)، به عنوان عوامل پيش بيني کنندة طلاق در بين زوجين متقاضي طلاق انجام شده است. در اين پژوهش توصيفي- همبستگي، تعداد 278 نفر از مراجعه کنندگان به مراکز مشاورة واقع در منطقة 7 شهرداري شهر تهران، به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات، عبارت است از: شاخص بي ثباتي ازدواج (MII)، مقياس خودسنجي التزام عملي به اعتقادت اسلامي  و پرسش نامة سبک هاي ادارة تعارض بين فردي (ICMSI). براي تحليل داده هاي پژوهش، از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون (همبستگي چندگانه) استفاده گرديد. يافته هاي پژوهش نشان دادند كه التزام عملي به اعتقادات اسلامي  پيش بيني کنندة طلاق است و نيز سبک هاي ادارة تعارض زناشويي مي تواند پيش بين خوبي براي احتمال طلاق باشد (01/0P<).


کليد واژه ها: التزام عملي به اعتقادت اسلامي، سبک هاي ادارة تعارض زناشويي، پيش بيني کنندة طلاق.