فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

ساخت و اعتباريابي آزمون اوليه مهارت حل‌ مسئله بر اساس منابع اسلامي


سال نهم، شماره اول، پياپي 33، بهار 1395


محمدرضا احمدي / استاديار گروه ‌روان‌شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره  m.r.Ahmadi313@Gmail.com


رحيم ميردريکوندي / استاديار گروه روان‌شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mirderikvandi@qabas.net


جعفر علي‌گلي فيروزجائي / دانشجوي دكتري قرآن و روان‌شناسي جامعة‌المصطفي             jafaraligoli@gmail.com


دريافت: 27/3/1393 ـ پذيرش: 28/8/1393چکيده


اين پژوهش با هدف ساخت آزمون اوليه مهارت حل مسئله، بر اساس مباني نظري اسلامي انجام گرفت. همچنين از روش تحليل‌محتوا و از روش پيمايشي با انتخاب تصادفي طبقه‌اي، نمونه 100 نفري از ميان طلاب علوم ديني بهره گرفت. ساختار متغيرهاي به دست آمده از منابع اسلامي براي حل‌ مسئله عبارتند از: کنترل هيجان، شناخت و تعريف مسئله، شناسايي اهداف و موانع، تفکر خلاق و مشورت، تصميم‌گيري، توکل و توسل، ارزيابي فرايند، سبک‌هاي ناکارآمد عجله‌اي و اجتنابي، اعتقاد به آزمايش يا تهديد دانستن مسائل و خوش‌بيني يا بدبيني. روايي اين ساختار از نظر کارشناسان دين و روان‌شناسي، طبق ساختار ليکرت چهار گزينه‌اي با ميانگين کل 62/3 و واريانس 2/0 محاسبه شد. روايي گويه‌ها با ميانگين 51/3 و واريانس 37/0 به دست آمد. نتيجه همبستگي 88/0 با معناداري 01/0 را نشان داد. اعتبار آزمون بواسطه بررسي همساني دروني پرسش‌نامه، با ضريب آلفاي كرونباخ در سطح 96/0 به دست آمد. دونيمه‌سازي نيز اعتباري در حد 93/0 و 95/0 براي دونيمه را نشان داد، كه بيانگر اعتبار و روايي مناسب اين آزمون است.


کليدواژه‌ها: حل مسئله، ساختار اسلامي، مهارت، آزمون، روايي و اعتبار.