فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

رابطة دلبستگي به خدا با سلامت روان و هدف در زندگي دانشجويان پسر

سال نهم، شماره اول، پياپي 33، بهار 1395


منيژه احياءکننده / دانشجوي دكتري روان شناسي تربيتي دانشگاه شيراز        mannizheheyakonandeh@yahoo.com


محمد مزيدي شرف آبادي / دانشيار مباني تعليم و تربيت، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي، دانشگاه شيراز


دريافت: 12/4/1393 ـ پذيرش: 11/9/1393چکيده


اين پژوهش با هدف بررسي نقش دلبستگي به خدا در سلامت روان و هدف در زندگي دانشجويان پسر دانشگاه اجرا شد. پژوهش از نوع همبستگي و جامعه آماري پژوهش، کليه دانشجويان پسر مقطع کارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان بود. براي انجام پژوهش، 172 نفر به روش نمونه گيري خوشه اي مرحله اي انتخاب شدند. ابزارهاي سنجش شامل پرسش نامه دلبستگي به خدا، پرسش نامه سلامت عمومي و پرسش نامه هدف در زندگي بود. داده ها از طريق ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه مورد تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که بين دلبستگي دانشجويان به خدا با سلامت روان و هدف در زندگي آنها رابطه معنادار وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون به شيوه همزمان نيز نشان داد که 17 درصد از واريانس سلامت روان و 29 درصد از واريانس هدف در زندگي به وسيله متغير دلبستگي به خدا تببين مي شود.


کليدواژ ه ها: دلبستگي به خدا، سلامت روان، هدف در زندگي، دانشجويان.