فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

بررسي رابطة دينداري، هوش معنوي و بخشش با سازگاري اجتماعي در دانشجويان سال اول

سال نهم، شماره اول، پياپي 33، بهار 1395


فرزانه ميكائيلي منيع / دانشيار روان شناسي تربيتي دانشگاه اروميه                           f.michaeli.manee@gmail.com


زينب بابايي / كارشناس ارشد روان شناسي تربيتي دانشگاه اروميه


محمد حسني / دانشيار مديريت آموزشي دانشگاه اروميه


دريافت: 31/4/1393 ـ پذيرش: 29/9/1393چکيده


هدف اين پژوهش مطالعۀ رابطة هوش معنوي، دينداري و بخشندگي با سازگاري اجتماعي دانشجويان سال اول است. نمونة پژوهش 327 نفر از دانشجويان کارشناسي سال اول دانشگاه اروميه هستند كه به صورت نمونه گيري «تصادفي خوشه اي» از بين جامعة دانشجويان سال اول انتخاب گرديدند. براي جمع آوري داده ها، از مقياس «سنجش دينداري» سراج زاده، مقياس «سنجش هوش معنوي» بديع و همکاران، مقياس «سنجش بخشش» والکر و گارسوخ، مقياس «سنجش سازگاري اجتماعي» بيکر و سيرياک استفاده شد. داده هاي به دست آمده با بهره گيري از ضريب همبستگي و رگرسيون سلسله مراتبي تجزيه و تحليل شد. نتايج اين مطالعه نشان داد هوش معنوي، دينداري، بخشش و مؤلفه هاي آنها با سازگاري اجتماعي رابطه اي مثبت معنادار داشته، قادرند سازگاري اجتماعي را پيش بيني و تبيين کنند (37/0=R2 و 01/0=P). بر اين اساس، مي توان نتيجه گرفت متغيرهاي دينداري، هوش معنوي و بخشندگي نقش تعيين كننده اي در تطابق دانشجويان سال اول با محيط دانشگاه و مسائل و مشكلات آن دارند. از اين رو، مي توان با تمركز بر متغيرهاي پيش بين اين تحقيق برنامه هايي كارآمد براي ارتقاي سازگاري اجتماعي فراهم كرد.


كليدواژه ها: دانشجويان سال اول، دينداري، هوش معنوي، بخشش، سازگاري اجتماعي.